acid attack

Zanzibar acid attack on Trup and Gee

Zanzibar acid attack on Trup and Gee

ኣብ ታንዛንያ ክልተ ብሪጣንያውያን
ጎራዙ ኣብ መገዲ እናተዛወራ ብሓደ
መንእሰይ ናይ ኣሲድ መጥቃዕቲ
ወሪድወን።
እተን ገጸንን ኣፍልበንን ብኣሲድ
ዝነደዳ ብሪጣንያውያን በጻሕቲ ህጹጽ
ሕክምና ንምርካብ ናብ ዓደን ክምለሳ
እንከለዋ፡ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ
ዛጊት ኣይተታሕዘን። ብ ዛንዚባር፡ ኣብ ልዕሊ በጻሕቲ
መጥቃዕቲ ኣሲድ ክካየድ ናይ ፈለማ
ምዃኑ’ዮም ሰብ መዚ’ታ ደሴት ዝገልጹ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈነወ ሰብ ብዓሌታዊ ጽልኢ
ዝተበገሰ፤ ወይ ብኣኽረርቲ ጉጅለታት
ዝተላእከ ክኸውን ከምዝኽእል’ዮም እቶም
ሰበ-ስልጣን ዘረድኡ።
ደሴት ዛንዚባር ብብዝሒ ቱሪስት
ዝበጽሑዋ ክፋል ታንዛንያ እያ።