teknologi

Would you ride in a car with no driver?

Would you ride in a car with no driver?

• ምትእኽኻብኩም ከመይ እዩ ነይሩ፧
ምትእኽኻብና ብምኽንያት ኣብ ራብዓይ
ዓመት ብጉጅለ ዝግበር ስራሕ እዩ ነይሩ። ዳርጋ
መብዛሕትና ኣቐዲምና ውልቃዊ ምሕዝነት ዝነበረና
ኢና። ብሓባር ክንሰርሕ ምስ ጀመርና ድማ
ፍቕርናን ሕውነትናን ደልዲሉ። ኣብ ሓሙሻይ
ዓመት ዝግበር ዝዓበየ ስራሕ ፋሕ ክንብል መሰል
ነይሩና። ንሕና ግና ዝነበረና ፍቕርን ምጽውዋርን
ስለዘገደሰና ብሓባር ቀጺልና። ሳላ ከምኡ ዝገበርና
ድማ ኣብ መወዳእትኡ ጻማ ረኺብናሉ።
• መበገሲ ሓሳብ ናይ’ዛ ስራሕኩም እንታይ እዩ
ነይሩ፧
ኣብ መጀመርታ ኣዝዮም ብዙሓት ሓሳባት እዮም
መጺኦሙና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቶም ዘበገስናዮም
ብዙሓት ሓሳባት፡ ኣብ ማይ ነፍሒ ብዝተፈላለዩ
ዓውደ ትምህርቲ ተሰሪሖም ጸኒሖም። እዛ ኣብ
መዛዘሚ ዝሰራሕናያ ስራሕ ድማ ኣብ ማይ ነፍሒ
ተሰሪሓ ስለዘይትፈልጥ ክንፍትና ኢልና ተበጊስና።
ኣብ መዛዘሚ
ድማ ክንዕወት
ክኢልና።
• ኣብ
መጀመርታ
ናብ’ዛ
ሚኪኤል በርሀ (ወዲ በርሀ)
ሓሳብ ምስ ዛዘኹም
ዝገበርኩሞ ነገር
እንታይ እዩ ነይሩ፧
ንሓደ ነገር
ክትገድፎን ክትመርጾን
ክትውስን እንተዄንካ፡
መጀምርታ ብደቂቕ
ክትፈልጦ ኣለካ። ንሕና ድማ ነዚ ንምግባር መጀመርያ
መጽናዕቲ ኣብ ምክያድን ሓበሬታታት ኣብ ምእካብን ኢና
ተጸሚድና። ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ንባብን ናይ ኢንተርነት
ካፈታትን ብምዃድ ዘድልየና ሓበሬታታት ምስ ኣከብና ነቲ
ስራሕ ብኸመይ ከም እንሕዞ ወሲንና።
• ሓፈሻዊ መረዳእታ መታን ክንሕዝ ኣብዛ ስራሕኩም
ዝተጠቐምኩምሎም መሳርሒታት እንታይ እንታይ እዮም
ነይሮም፧
ኣብዛ ስራሕ ኣዝዮም ብዙሓት መሳርሒታት ተጠቒምና
ኢና። ገሊኦም ካብዚ ዓዲ ገሊኦም ድማ ካብ ደገ ብምምጻእ
ክንጥቀመሎም ክኢልና። ንኣብነት እታ ከም ሞዴል
ዝተጠቐምናላ ማኪና (ናይ ቆልዑ መጻወቲ ማኪና) ካብ
ዕዳጋታት ሃገርና ክንረኽባ ከለና፡ ኦልትራሶኒክ ሰንሰር ካብ
ሓደጋ መከላኸሊ ዝጠቅም መሳርሒ፡ ናይ ብሉትዝ መሳርሒ
ነታ ማኪናን ሞባይልን ዘረዳድእ፡ ነቲ ዘላቶ ቦታ ምስ
ሳተላይት ተሓባቢሩ ዝሕብር ጅፒኤስ (GPS) ከምኡ`ውን
ኩሎም ቅመራታት ናይታ ስራሕ ዝካየደሉ ቦታ ድማ
ኣርዲኖ ዝበሃል ቦርድ ኢና ተጠቒምና። ብሰንኪ ናይ ገንዘብ
መንእሰይ 24
ሕጽረትን ዝለኣኸና ሰብ ምስኣንን
እቲ ብልክዕ ክንረኽቦ ዝግበኣና
መሳርሒታት ክንረክብ ኣይከኣልናን።
ቁሩብ ኣብቲ ልክዕነት ንኸነምጽኦ
ብዙሕ ደኺምና እምበር ካብ
ምስርሑስ ዓዲ ኣይወዓልናን።
• እዛ ዝሰራሕኩማ ስራሕ
ብመንጽር ወጻኢታትን
ውጽኢታውነታን ከመይ
ትግምግምዋ፧
ካብቶም ዓበይቲ ነጥብታት ናይ
ሓደ ስራሕ፡ እቲ ንምስንዑ እተጥፍኦ
ገንዘብ እዩ። ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ
ጸገማት ክትኣሊ ተበጊስካ ከተብቅዕ፡
ነቲ ዘበገስካዮ ስራሕ በቲ ዝወጠንካዮ
መጠን ገንዘብ ክትውድኦ
እንተዘይኪኢልካ፡ ነቲ ዘበገስካዮ
ዕላማ ኣይበቓዕካን ማለት እዩ። በዚ
መንጽር ነዛ ስራሕና ክንግምግማ
ከለና ዕውቲ ነይራ ክንብል ንኽእል።
ምስቲ ካብ ደገ ዘእተናዮ ንብረታት
ሓዊስካ፡ ብኣዝዩ ድሓን ዝኾነ
ወጻኢታት ኢና ዛዚምናያ።
• እዛ ሰብ ኣልቦ ማኪና ኢልናያ
ዘለና ስራሕኩም ብልክዕ እንታይ
እያ ትገብር፧
እዛ ስራሕ ብዘይ ዝኾነ መራሕ
ማኪና ናብቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ቦታ
ክትወስደካ እትኽእል ማኪና እያ።
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ (ኣብ
ዓበይቲ መካይን ዋላ ኣብ ውሽጣ)
ብምዃን ብሞባይል እናተቖጻጸርካ
ብካርታ ተሓጊዛ ናብቲ ዝኣዘዝካያ
ቦታ ከተብጽሓካ እትኽል ማኪና
እያ። ኣብ ርእሲ`ዚ ድማ ኩሉ’ቲ
ሓደ ኣውቲስታ ክገብሮ ዝኽእል
ጥንቃቐታት እናማለአት፡ ብሕግታት
ትራፊክ ብግቡእ እትቕየድ ማኪና
እያ።
• በሉ ናብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ
ማኪናኹም ክንሰግር፡ እታ ከም
መአዘዚት እትጥቀሙላ ንብረት
(ሞባይል ይኹን ታፕለት) ምስታ
ከም ሞዴል ተጠቂምኩሙላ ዘለኹም
ማኪና ብኸመይ እየን ዝረዳድኣ፧
ኣብዛ ስራሕና ከም ሞዴል
ተጠቂምናላ ዘለና ማኪና፡ እዛ
ብሪሞት ኮንትሮል እትንቀሳቐስ ናይ
መጻወቲ ማኪና (toy car) እያ።
እዛ መጻወቲ ማኪና ኣብ ውሽጣ
ብዝተገጥመላ ቺፕ እያ ትምእዘን።
ካብ ዝተወሰነ ርሕቀት፡ ብሬድዮ ዌፍ
(radio wave) ገይርካ ነቲ ኣብ
ውሽጣ ዝተገጥመ ቺፕ ናበየናይ
ኣንፈት ክኸይድ ከምዘለዎ ትእዝዞ።
እቲ ኣብ ውሽጣ ዝተገጥመ ቺፕ
ድማ ነቶም ንመንኮርኮር ዝእዝዙን
ዝቆጻጸሩን ሞተር ድራይፍ ዝበሃሉ
ኣካል ናይታ ማኪና ይእዝዞ።
መስርሕ ምንቅስቓስን ምቁጽጻርን
ናይታ ማኪና ድማ በዚ መልክዕ
ይካየድ ማለት እዩ። እዛ ማኪናና
ድማ ኣብዚ ልዒልና ዝጠቐስናዮ
ክልሰ-ሓሳብ ምርኩስ ብምግባር እያ
ተሰሪሓ።
• ከመይ ማለት፧ ንዝያዳ መብርሂ
ሓደ ብሓደ ክትገልጹልና፧
ነቲ ኣብታ ማኪና ተገጢሙ ዝነበረ
መንእሰይ 25
ቺፕ ብምውጻእ ኣርዲኖ(arduino) ዝበሃል ከም ሓንጎል
ናይታ ማኪና ኮይኑ ዘገልግል ቦርድ ኢና ገጢምናላ።
እቲ ኣርዲኖ ብዙሕ ከምእንትተዓጻጸፍ ዝገብር ዓይነት
መሳርሒ እዩ። ኩሉ ትእዛዛት ናይታ ማኪና ብመንገዲ
እቲ ኣብ ኣርዲኖ ፕሮግራም ዝገበርናዮ እዩ ዝካየድ።
ንኣብነት ነታ ማኪና ንየማን ክንዓጽፋ እንተደሊና፡ በታ
ኣብ ኢድና እትርከብ ምስታ ማኪና እተራኽብ ሞባይል
ትኹን ታብለት ትእዛዝና ነተሓላልፍ። ብመንገዲ ኣብታ
ማኪና ዝገጠምናዮ ናይ ብልቱዝ (bluetooth) መሳርሒ
እቲ መልእኽቲ ናብታ ኣብታ ማኪና ተገጢሙ ዘሎ
ኣርዲኖ ይበጽሕ። ብመሰረት ኣብታ ኣርዲኖ ተሰኒዱ
ዘሎ ፕሮግራም ድማ እቲ መልእኽቲ ይትርጎምን
ናብ መንኮርኮር ትእዛዛት ይተሓላለፍን። ብተመሳሳሊ፡
ብመንገዲ ኦልትራሶኒክ ሰንሰር ዝመጽእ መልእኽቲ
ይትርጎምን ትእዛዛት ድማ ይትግበር። ኦልትራሶኒክ ሰንሰር
ኣብ ውሽጢ 20ሰ.ሜ ዝኾነ ነገር ከይህሉ ዝፍትሽ ዓይነት
መሳርሒ እዩ። እንተ ድኣ ኣብዚ ርሕቀት`ዚ ዝኾነ ጋራዲ
ነገር እንተረኺቡ እታ ማኪና ብመንገዲ ናይ ኣርዲኖ
ትእዛዝ ደው ከምእትብል ይገብር። ናይ ዝተፈላለዩ
መስርሓት ድማ በዞም ልዒልና ክንገልጸልካ ዝጸናሕና
ይካየድ።
• ነታ ማኪና ብመንገዲ ሞባይል ጥራይ ዲኻ ትቆጻጸራ
ወይስ ካልእ ኣገባብ ኣለዎ እዩ፧
እዛ ስራሕና ብሰለስተ ኣገባባት ከም እትቆጻጸራ ገይርና
ኢና ሰሪሕናያ። ሓደ ከምዚ ኣቐዲምካ ክትብሎ ዝጸናሕካ
ብመንገዲ ሞባይል ክኸውን እንከሎ፡ ካልኣይ ድማ ባዕሉ
መራሕ ማኪና እናተቆጻጸረ ከምዝእዝዛ ክገብር ይከኣል።
ሳልሳይ ድማ ናይ መወዳእታ እትበጽሖ ዕላማ ብምንጋር
ከምእትቆጻጸራ ክትገብራ ይከኣል እዩ።
• ናይ መወዳእታ ዕላምኣ ብምሃብ ክትቆጻጸራ
እንተዄንካ፡ ከም ዝመስለኒ ካርታ ናይ’ቲ ትጎዓዞ ቦታ
ከድሊ እዩ። ነዚ ጉዳይ’ከ ብኸመይ ኢኹም ኣካዊንኩሞ፧
ኣብዛ ስራሕና ኣብ ጉዕዞኣ ንምቁጽጻር ዝሕግስ ጂፒኤስ
(GPS) ዝበሃል ሓባሪ ኣንፈት መሳርሒ ተጠቒምና ኢና።
እዚ ጂፒኤስ ዝበሃል መሳርሒ፡ እታ ማኪና ብልክዕ
ኣበየናይ ቦታ ከም ዘላ ምስ ሳትላይት ብምርድዳእ
ናብ ኣርዲኖ መልእኽቲ የተሓላልፍ። ኣርዲኖ ድማ
ብመሰረት ኣብ መኽዘኑ ዘሎ መቆጻጸሪ ፕሮግራም ነታ
ማኪና ይእዝዛ። በዚ ድማ እታ ማኪና ብሰላም ኣብ ናይ
መወዳእታ ዕላማ ትበጽሕ።
• ገለ ሰባት ኣብ ጉዳይ ምጥቃም ጂፒኤስ (GPS)
ከድንቕኹም ሰሚዐ ኣለኹ። እንታይ ፍሉይ ነገር
ስለዝገበርኩም ኢኹም እዚ ናእዳ እዚ ክትረኽቡ
በቒዕኩም፧
እታ ዝገጠምናያ ጂፒኤስ ንዓበይቲ መካይን
ከተገልግል እያ ዲዛይን ኮይና። እቲ ክትቅበሎን
ከተመሓላልፎን እትኽእል ሓበሬታ ድማ ናይ ዓበይቲ
መካይን መሰረት ዝገበረ እዩ። እዚ ድማ ምስታ ከም
ሞዴል ዝተጠቀምናላ መጻወቲት ማኪና ክኸውን
ኣይክእልን እዩ። ነዚ ንምፍታሕ ድማ ባዕልና ካርታ
ብምድላው ኣብ ኣርዲኖ ከምዝዕቀብ ገይርና። ድሓር
እታ ጅፒኤስ ምስ ሳትላይት ተሓጋጊዛ ዝረኸበቶ
ሓበሬታ ናብ ኣርዲኖ ምስ ለኣኸቶ፡ ኣርዲኖ ድማ
ነቲ ዝመጾ ሓበሬታ ምስቲ ኣብ መኽዘኑ ዓቂብዎ
ዝነበረ ካርታ ብምውድዳር ወይ ብምርእኣይ ስጉምቲ
ይወስድ። እዚኣ ካብተን ኣዝየን ዝበዳሃና ክፋላት
ናይዛ ስራሕ እያ። ከም ተወሳኺ`ውን እታ ጅፒኤስ
ናታ ቋንቋ ስለዘለዋ ናብቲ ኣርዲኖ ትርድኦ ቋንቋ
ንምትርጓሙ ዝያዳ ኣትዒብና እዩ። ንኣብነት ናይ
ሓንቲ ነጥቢ ሓበሬታ ክህበካ እንተኮይኑ፡ ዲግሪ
ከይተረፈ ኣጠቓሊሉ እልቢ ዘይብሉ ሓበሬታ እዩ
ዝሰደልካ። ብልክዕ ነቲ ዝወሃበካ ሓበሬታ ክትጥቀመሉ
እንተዄንካ ድማ ክትርጉሞ ትግደድ። እዚ ድማ እዩ
እቲ ዝያዳ ዘትዓበና ስራሕ።
• ከምዚ ልዕል ኢልኩም ክትገልጽዎ ዝጸናሕኩም፡
ኩሉ እቲ ዘድልየኩም ንብረታት ኣብታ ከም ሞዴል
ዝተጠቀምኩምላ ማኪና ኢኹም ሰቒልኩሞ። ከመይ
ገይራ ተጻዊራቶ፧
እቲ ዘገርም ነገር ኣብ ሜካኒካላዊ ክፋል ናይታ
ማኪና ዘጋጠመና ብድሆ ኣዝዩ ዓቢ እዩ ነይሩ። እቲ
መንኮርኮር ክስከሞ ዝኽእል ዓቐን ዝትወሰነ እዩ።
ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ዝንቀሳቐሰሉ ቦታ ሸታሕታኽ
ዘብሎ ክኸውን የብሉን። ወይ’ውን ኣጸቢቑ ዝሕዞ
ክኸውን የብሉን። ኣብዞም ንኣሽቱ ቴክኒካዊ ጉዳያት
ዘጥፋእናዮ ጸዓትን ግዜን ዘገርም እዩ። መጀመርያ
ንእስ ዝበለት ማኪና ኢና ገዚእና ነይርና። ድሓር
ንብረት ኣብ ርእሲ ንብረት ክንጽዕና ምስ ጀመርና
ግና ክትከደልና ኣይከኣለትን። በዚ ድማ ካልእ ካብኣ
ዕብይ ትብል ክንቅይር ተገዲድና ኢና።
• ስለምንታይ ኢኹም መጻወቲ ማኪና (toy car)
ከም ሞዴል ተጠቂምኩም፧ ማለትሲ ስለምንታይ ዓባይ
ማኪና ዘይተጠቀምኩም፧
ቀዳማይ ነገር ዓባይ ማኪና ከም ድላይና፡ ኣብ
ዝኾነ ሰዓት ንምርካባ ከተሸግረና እያ። ካልኣይ
ነገር ድማ እታ ማኪና ንከምኡ ተባሂላ ዝተሰነዐት
ክትከውን ኣለዋ። ኩሉ እቲ ሜካኒካል ክፋል ናይታ
ማኪና ብኤሌክትሪክ ዝምራሕን ዝምእከልን ክኸውን
ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣርዲኖ መልእኽታቱ ብመንገዲ
ኤለክትሪክ ስለዘካይድ።• ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት
ከምዝሰማዕክዎ እንተኾይኑ፡ ማዕረ
ማዕረ`ቲ ከቢድ ስራሕ እተስተማቕሮ
ምቁር ህይወት ከም ዘሎ እዮም
ዝዛረቡ። ነቲ ብሓባር ዘሕለፍኩሞ
ግዜ ከመይ ምገለጽኩሞ፧
ካብ’ተን ብሓንሳብ ዘሕለፍናየን 5
ዓመታት፡ እተን ብሓባር ዘሕለፍናየን
ናይ ስራሕ እዋናት ዝያዳ ተዘከርትን
ምቁራትን እየን ነይረን። ምስ
ደኸምካ ክትዘናጋዕ ኢልካ እትስዕስዖ፡
ምስ ኣበየትና ነንሕድሕድና
ዝተባኣስናዮ፡ እቲ እናሰሓቕና
ብሓባር ዝበላዕናዮ፡ ምስ ደኸምና
ኣብ ሞንጎ ዝባዕገግናዮ ኮታ ኩሉ
ነገር ምቁር እዩ ነይሩ። እቲ ብሓባር
ምውዓልን ምሕዳርን ዘምጻኣልና
ምቅርራብ መግለጺ የብሉን።
• ኣብ ብልዒ ነተን ኣዋልድ’ኮ
ሃሲኹመን ትኾኑ ኢኹም(ናይ ሓባር
ሰሓቕ)፧
ንሰን እኮ ይገዳ (ናይ ሓባር
ሰሓቕ)። እቲ ዘገርም ምስኽኻፍ ዓዲ
ኣርሒቓ እያ ነይራ።
• ዓቕሚ ተማሃሮ ኮሌጃትና
ከመይ ምገምገምኩሞ፧
ከም ትዕዝብትና ክንዛረብ
እንተዄንና፡ ኣዝዩ ተወዳዳርን ዕቑር
ዓቕምን ዘለዎም ተመሃሮ እዮም
ዘለዉና። ተመሃሮና ብሃገር ደረጃ
ዘይኮነ ብኣህጉር ደረጃ ክዋዳደሩ
ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም። እዚ
ኣብ ማይ-ነፍሒ ዝፈሪ ስርሓት
እንተተዓዚብካ ተወዳዳሪ ስራሕ
ከነፍሪ ከም እንኽእል እኹል ምስክር
እዩ። ኣብ ማይ ነፍሒ ይኹን
ካልኦት ኮሌጃትን ዝፈሪ ስርሓት
ዘይተዘርበሉ ኮይኑ እምበር ኣዝዩ
ብሉጽ ስርሓት እዩ። ብሓፈሻ
ብቕዓት ተማሃሮ ኮሌጃትና ኣዝዩ
ዝነኣድ እዩ። ብፍላይ ግዜን ኣድህቦን
ሂቦም እንተሰሪሖም።
• ካብ’ዛ ኣብ መዛዘሚ
ትምህርትኹም ዘቕረብኩማ
ፕሮጀክት ዝኸሰብኩሞ ነገር እንተሎ፧
ብዘይ ቀልዓለም ክንዛረብ
እንተዄንና ካባዛ ፕሮጀክት ኣዝዩ
ብዙሕ ነገራት ኢና ተማሂርና።
ካብቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ናይ
ትምህርቲ ዓመታት ዝኣከብናዮ
ፍልጠት ነዛ ፕሮጀክት ኢልና
ዝደለብናዮ ፍልጠት ይዓቢ።
ትምህርቲ ብተግባር ክትሰርሓሉ
ምስ ጀመርካ እዩ ዝያዳ
መቐረትን ትርጉምን ዘለዎ። ካልእ
ዝተመሃርናዮ ነገር`ውን ኣሎ።
ምስ ሰባት ከመይ ገይርካ ሓቢርካ
ትሰርሕ፡ ከመይ ገይርካ ናይ
ሰባት ሓሳባት ሰሚዕካ ምስ ናትካ
ተወሃህዶ ኮታ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር
ኢና ተማሂርና። ልዕሊ ኩሉ ግና
ብዝሕን ስምረትን ሓይሊ ምዃኑ
ኢና ተገንዚብና። ከም ተወሳኺ`ውን
ዓወት ወይ`ውን ልክዕነት ድሕሪ
ክንደይ ፈተናታት ከምዝመጽእ`ውን
ተረዲእና ኢና።
• ብቐረባ ነቲ ናይ ኮሌጅ
ትምህርቲ ትፈልጥዎ ሰባት ከም
ምዃንኩም መጠን፡ ስርዓተኣመሃህራናን መምህራናን ከመይ
ትግምግምዎ፧
ብሓፈሻ ድሓን ዝኾነ፡ ደረጅኡ
ዝሓለወ ኣመሃህራን መምህራንን
ኢና ንውንን። ኣብ ገለ ገለ
መምሃራን እንተዘይኮይኑ፡ ከም
ዝመስለና ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን።
ከም ርእይቶ ግና ስርዓተ ኣመሃሃራና
ኣብ ተማሃሮ ዝተመርኮሰን
ብዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዝተሰነየን
እንተዝኸውን ዝያዳ ኣድማዕቲ
ምኾንና ዝብል ርድኢት እዩ ዘለና።
• ኣብ መወዳእታ ክትብልዎ
ትደልዩ ነገር እንተሎ ዕድል
ክህበኩም፧
ተመስገን!!!(ናይ ሓባር ሰሓቕ)
• ካልእ ክትውስኽዎ ትደልዩ ነገር
እንተሎ፧
ኣብ ኢንስቲትዩት ተክኖሎጂ
ኤርትራ (ማይነፍሒ) ይኹን ኣብ
ካልኦት ኮሌጃትና ዝፈርዩ ስርሓት
ኣዝዮም ብዙሓትን ኣደንነቕትን
እዮም። ዝምልከቶ ኣካል ናብ ባይታ
ክልወጥሉ ዝኽእልሉ መንገዲ እንተ
ዘናዲ ዝያዳ ውጽኢታዊ ምኾነ። ከም
ተወሳኺ`ውን ማዕከናት ዜና ሃገርና
ነቲ ብተማሃሮ ዝፈሪ ስርሓት ጠመተ
ገይረን ሰፊሕ ሸፈነ እንተሂበንኦ፡
ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቴክኖሎጂ
ምዓበየ’ሞ፡ ሰብ ጸጋ ድማ ማሎም
ኣብ ቴክኖሎጂ መውፈርዎ ዝብል
ርድኢት እዩ ዘለና። ስለዚ ማዕከናት
ዜናና’ውን ኣብዞም ዝፈርዩ ዘለዉ
ስርሓት ጠመትአን እንተዘዕብያ
ዝያዳ ጽቡቕ ምኾነ።
• እዞም ትገልጽዎም ዘለኹም
ነጥብታት ብዓቢ ደረጃ ተማእኪሎም
ክስርሑ ዘለዎም ኮይኑ እስመዓኒ።
ኣነ ግና ብመንጽር ውልቀሰባት
ክግበሩ ዘለዎም ነጥብታት እንተለዉ
ክትዝርዝሩለይ ምደለኹ፧
ብዙሕ ነገር ክግበሩ ይከኣሉ
እዮም። ካብዛ ዘሕለፍናያ ናይ ሓባር
እዋን ዝተመሃርናዮ ነገር እንተልዩ፡
ዝሓበሩ ሰባት ሓያላት ምዃኖም
እዩ። ስለዚ ንሕና መንእሰያት’ውን
ሓቢርና ሓሳባት ብምብጋስን
ዝተፈላለዩ ስርሓት ብምትግባርን
ከነበርክት ይከኣል እዩ።
• ከተመስግኑ ዕድል ክህበኩም፧
ኩሉ ስራሕና ከይተሰከፍና
ንኸነጻፍፍ ላብ ዝሃበና መም. ዑመር
ነመስግን። ንብረት ኣብ ምምጻእን
ምግዛእን ዝሓገዙና ኣሮን፡ ማማ
ሲታ፡ ማማ ፍረወይኒ በዚ ኣጋጣሚ
ነመስግኖም። ከምኡ`ውን ኣማኻሪና
ሚስተር ራማና ስለ’ቲ ኩሉ
ምትሕብባሩን ዓቕሉን ነመስግን።
ኣብ መወዳእታ ድማ ንስድራናን
ፈተውትናን ነመስግን።