Oldest Student

World’s Oldest Student Priscilla Sitienei Attends School

World’s Oldest Student Priscilla Sitienei Attends School

ኣብ ኬንያ፡ ሓንቲ ፕሪስኪለ ስቴነይ ዝተባህለት ጓል 90 ዓመት ሽማግለ ሰበይቲ ንዘለዋ ክቱር ናይ ትምህርቲ ጽምኣት ንምርዋይ ክትብል ምስ ሽዱሽተ ንደቂ-ደቃ ደቂ-ደቆም ተመዝጊባ ቀዳማይ ክፍሊ ከምዝጀመረት ቢ. እታ ኣብ ዞባ ‘ሪፍት ቫሊ’ እትነብር እኖ-ሓጎ፡ “ምንባብን ምጽሓፍን ከይከኣልኩ ክመዉት የብለይን” ብምባል’ያ ኣብዚ ዓመት’ዚ ትምህርቲ ጀሚራ። ዕድመን ጥዕናን እንተረኺባ ድማ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ዛዚማ ናብ ኮለጅ ክትኣቱን ኣብኡ ብዝለዓለ መዓርግ ክትምረቕን ሕልሚ ከምዘለዋ’ያ ትገልጽ። ብሰንኪ መግዛእቲ ብሪጣንያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ፈጺማ ከምዘይረኸበት ዝጠቐሰት እታ እኖ-ሓጎ፡ መንግስቲ ኬንያ ኣብዚ ቀረባ እዋን መባእታዊ ትምህርቲ ብስማዊ ክፍሊት ክወሃብ ድሕሪ ምፍቃዱ ብኡ ተተባቢዓ ናብ ከባቢኣ ዝነበረት ሓንቲ ቤት-ትምህርቲ ከይዳ ክትምዝገብ ከምዝኻኣለት ኣረዲኣ። “ድሮ ንገለ ካብ ፊደላት ላቲንን ኣጸሓሕፋኦምን ክፈልጦም ጀሚረ ኣለኹ። ዝነበረኒ መሃይምነት ኣጥፊአ ኣብ ገዛይ ንዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክንብብ፡ ኣብ ባህላዊ ፍወሳ ንዘለኒ ፍሉይ ክእለት ድማ ቅድሚ ሙማተይ ብጽሑፍ ንደቀይ ከመሓላልፈሎም እምብዛ ተሃዊኸ ኣለኹ” ዝበለት ስቴነይ፡ ትምህርቲ ብቐሊሉ ዘይርከብ ዓቢ ጸጋ ብምዃኑ፡ ነቲ ዕድል ዘይረኸቡ ሰባት ሸምጊልና ከይበሉ ክማሃሩ ከምዘለዎም ምዒዳ። “ትምህርቲ ሃብቲ’ዩ። ሰብ ብመገዲ ትምህርቲ ኣቢሉ ጥራይ’ዩ ዝደለዮ ክኸዉን ዝኽእል። ሓኪም፡ ፓይሎት ወይ ናይ ሕጊ ጠበቓ ክኸዉን እንተደልዩ ክመሃር ጥራይ’ዩ ዘለዎ። ስለዚ ብፍላይ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለምና ነዚ ሃብቲ’ዚ ንምርካብ ኩሉ-ነገር ገዲፈን ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ከተኩራ ይምዕደን” ድማ ኢላ። ስቴነይ ብደረጃ ዓለም ኣብ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ካብ ዝማሃራ ዘለዋ ሒደት ደቂኣንስትዮ እኖ-ሓጎታት ብዕድመ እታ ዝዓበየት ክትከዉን ከምእትኽእል’ዮም ሰበ-ስልጣን ኬንያ ዝሕብሩ። ኣቐዲሙ’ውን ኪማኒ ማሩጅ ዝተባህለ ህቡብ ተዋሳኢ ፊልም ዝነበረ ኬንያዊ ኣብ መበል 84 ዓመቱ ናይ መባእታ ትምህርቲ ከምዝጀመረ እቲ ዜናዊ ጸብጻብ የመልክት።
ቢ.
ሲ ገሊጹ።