pregnancy medicine

Woman wey sell fake pregnancy medicine go spend five years

Woman wey sell fake pregnancy medicine go spend five years

ኒና ፋንታ ካማራ’ያ ትበሃል። ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር – ጊኒ ድማ ትነብር። እዛ ኣብ
ባህላዊ ፍወሳ እትነጥፍ ሰበይቲ ብዙሕ ጉድ እያ ፈጺማ። መዓልታዊ ብዓሰርተታት
ዝቑጸራ ውላድ ዝኣበየን ኣንስቲ ኣብ ኣፍደገ ገዛኣ ይስራዓ። ንነፍሲ ወከፈን 33
ዶላር እና ኣኽፈለት ከም እትፍውሰን ድማ ትገልጽ። ብቘጽለ-መጽልን ሰራውርን
ዝተላዕጠጠ ነገር እየን ዝሰትያ እተን ውላድ ዝኣበየን ደቂ-ኣንስትዮ። ነቲ ዝወሃበን
ምስ ሰተያ ድማ ከብደን ንቕድሚት ክውጥወጥ ይጅምር። “ሕልምና ውላድ
ንምርካብ ብምዃኑ ብሓጐስ ኢና እንፍጫሕ” ትብል ሓንቲ ካብ ተሓከምቲ። የግዳስ
ኣዋርሕ ብዘቚጸረ፡ ውላድ ክውለድ ኣይረአን። “ካማራ ዝሃበትኒ ኣፋውስ ምስ
ሰተኹ፡ ብጽሕቲ ወርሒ መሲለ ን16 ኣዋርሕ ቀጺለ” ዝበለት ካልእ ተሓካሚት፡
ጥንሲ ከም ዘይነበራ ዝፈለጠት ድሒራ ናብ ሰብ ሞያ ሕክምና ምስ ከደት ምዃኑ
ገሊጻ። እተን ውላድ ንምርካብ ናብ ካማራ ዝኸዳ ደቂ-ኣንስትዮ፡ እቲ መድሃኒት ኣብ
ከስዐአን ምስ ኣተወ መንፋሕቲ ስለ ዝፈጥር፡ ንብዙሓት ጥንሲ ከም ዝመስለን፡ ኣብ
መወዳእታ ግን ከቢድ ጥዕናዊ ሃስያ ከም ዘውርደለን ኣረዲአን።
ፖሊስ ጊኒ፡ ጥርጥርቲ ኰነ ኢላ ንጥዕና ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ
መስርሕ ስለዘካየደት፡ ኣብ መጋባእያ ቀሪባ ግቡእ ፍርዳ ከም እትቕበል ኣረዲኡ።