BRAIN SURGERY

Woman wakes up while undergoing BRAIN SURGERY

Woman wakes up while undergoing BRAIN SURGERY

ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ተካይድ ዝነበረት ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ኣይጋ ጀሲካ ኣብ መንጎ መጥባሕቲ ካብ ድንዛዘ ተባራቢራ ነቶም ሓካይም ከተዕልሎም ብምጅማራ ነቶም ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ክኢላታት ኣሰንቢዳ። እታ ኣብ ምዕራብ ፖላንድ እትነብር ጓል ኣብ ሓንጎላ መንሽሮ ስለ ዝበቘለ ብመጥባሕቲ ከተውጽኦ ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሳ ነይራ። እቶም ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ዝነበሩ ክኢላታት ተረጋጊኦም ብዛዕባ ደማሙ እናዕለሉ ከም ዘህድእዋንስርሖም ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉን ምንጪ ናይቲ ሆስፒታል ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ። እታ ጓል ድሕሪ ምውዳእ እቲ መጥባሕቲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ሓደ ሓኪም ትፈትዎ ንደማሙ ዝምልከት ዕላል ምስ ኣስመዓ ናብ ጽልግልግ ኣትያ ድሕሪኡ ከም ዘይተፈለጣ ኣረዲኣ። እቲ ሆስፒታል ካብ ድንዛዘ ከመይ ክትትንስእ ከም ዝኸኣለት መርመራ የካይድ ምህላዉ እቲ ምንጪ የረድእ።