womb transplant

Woman gives birth after womb transplant

ኣብ ምስግጋር ማህጸን ንነዊሕ እዋን ፈተነታት ከካይዱ ዝጸንሑ ክኢላታት መጥባሕቲ፡ ከም ውጽኢት ጻዕሮም ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዕዉት ፈተነ ከካይዱ በቒዖም ኣለዉ። ንሳቶም ብሰኑይ 13 ጥሪ ንትሽዓተ ሽወደናውያን ደቀንስትዮ ዕዉት ማህጸን ምስግጋር ክገብሩለን ከምዝኽኣሉ ከኣ ተሓቢሩ። እተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማህጸን ዘይንጸንሐን ሽወደናውያን ሓድሽ ናይ ማህጸን ምስግጋር ክግበረለን ዝበቕዓ ካብ ኣዝማደን ብዝተለገሰለን ማህጸን ከምዝዀነ እቶም ክኢላታት ሓቢሮም። ነቲ ፈተነ ዝመርሐ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጉተንበርግ ዶ/ር ብራንስቶርም፡ ነቲ ፈተነ ከምዚ ክብል ይገልጾ፡ “እዚ ሓድሽ ዓይነት መጥባሕቲ’ዩ፣ ንምክያዱ ድማ ዝተወከስናዮ ጽሑፍ ኰነ መጽሓፍ የለን’’ ኢሉ። ዶ/ር ብራንስትሮምን ብጾቱን ነቲ ፈተነ ንምክያድ መጀመርታ ዓሰርተ ደቀንስትዮ ቀሪቦም ነይሮም። እንተዀነ ብሰንኪ ሕክምናዊ ጸገም ሓንቲ ኣደክትሓልፍ ብዘይምኽኣላ ነተን ትሽዓተ ጥራይ’ዮም ነቲ ዝተለገሰለን ሓድሽ ማህጸን ዘሰጋገሩለን። ዶ/ር ብራንስቶርም፡ ዝተጠቕሙሉ ቴክኒክ ነተን ክጠንሳን ክወልዳን ዝብህጋ ካልኦት ደቀንስትዮ ክሕግዘን ዘለዎም ተስፋ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ብዘይ ማህጸን ዝተወልዳ ወይ ናይ ማህጸን መንሽሮ ዘለወን ኣስታት 15 ሽሕ ደቀንስትዮ ተረባሕቲ ናይቲ ቴክኒክ ክዀና ብሃንቀውታ ዝጽበያ ከምዘለዋ ሓቢሩ። ዝበዝሓ ድማ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከባ’የን። ክኢላታት ኣብ ብሪጣንያን ካልኦት ከባቢታትን ተመሳሳሊ ስርሒት የካይዱ’ኳ እንተለዉ፡ እዚ ኣብ ሽወደን ዝተኻየደ ግን እቲ ምዕቡልን ዕዉትን ኰይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ንኣብነት ኣቐዲሙ ኣብ ቱርኪን ስዑዲ ዓረብን ማህጸን ናይ ምስግጋር ክልተ ፈተነታት ተኻይዱ ነይሩ’ዩ፣ ግን ክልቲኡ ፈተነ ቈልዓ ከፍሪ ብዘይምኽኣሉ ፈሺሉ’ዩ።