Wolf Dogs

Wolf Dogs ኣመሪካ፡ ብገዛእ ኣኽላባታ ዝተበልዐት ኣደ

Wolf Dogs ኣመሪካ፡ ብገዛእ ኣኽላባታ ዝተበልዐት ኣደ

ኣብ ክፍለ-ሃገር ኦሃዮ – ሕ.መ.ኣመሪካ ከም
እትነብር ዝተገልጸት ሓንቲ ኣመሪካዊት ኣደ
ደሃያ ጠፊኡ ድሕሪ ምጽናሕ ብኣኽላባታ
ተበሊዓ ከምዝተረኽበት ማዕከናት ዜና’ቲ ከባቢ
ኣጋዊሐን።
ብመሰረት ፖሊስ ኣመሪካ፡ እታ ፓትሪሲያ
ሪትዝ ዝተባህለት ጓል 67 ዓመት ኣደ፡ ብጠቕላላ
180 ኣኽላባት ሒዛ ኣብ ገዛኣ በይና ክትነብር
ድሕሪ ምጽናሕ’ያ ዝሓለፈ ወርሒ ሃንደበት
ደሃያ ዝጠፍአጥ። ድሕሪ ነዊሕ ድኻም ኣብ
ውሽጢ ቤታ ተቖሪጹ ዝተደርበየ ሽክና ርእሲ
ተረኺቡ። መርመራ ምስ ተገብረሉ ድማ
እቲ ሽክና ናታ ምዃኑን እቲ ዝተረፈ ኣካላታ
በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣኽላባት ከምዝተበልዐን
ተረጋጊጹ። እታ ብኣገባብ ኣተሓሕዛ ኣኽላባታ ሓሙሽተ
ግዜ ተኸሲሳ ዝነበረትን መወዳእታኡ ድማ ንሓደ
ዓመት ክትእሰር ዝተፈርደትን ኣደ፡ ብሕማም
ተሰኒፋ ኣብ ዓራት ንሰሙናት ድሕሪ ምድናሳ’ያ
በቶም ንዓመታት ዝናበየቶም ኣኽላባት ከም
ዝተበልዐት እቲ ዝተዘርግሐ ዜና ዘረድእ።
እታ ሰበይቲ ምስ ሓመመት ኣኽላባታ
ዝናብዮም ሰብ ስኢኖም ብኽቱር ጥሜትን
ጽምእን ክጥቅዑ ከምዝጀመሩ ዝጠቐሰ እቲ
ዜና፡ ህይወቶም ንምድሓን ክብሉ ክመናጨቱላ
ከምዝተገደዱ የመልክት። 50 ካብኣቶም ኣፎም
ደም ተጸዪቑ ከምዝጸንሐ’ውን የረድእ።
ኣብ ሕብረተሰባት ምዕቡላት ሃገራት ብሰንኪ’ቲ
ዝኽተሉዎ ኣብ ውልቃውነት ዝተሰረተ ባህሊ
ሰባት ረዳኢ ስኢኖም ኣብ ቤቶም ተዓጽዮም
ክሞቱን ሬሳታቶም ንዓመታት ከይተላዕለ
ክጸንሕን ንቡር ምዃኑ ዝፍለጥ’ኳ እንተኾነ፡
ከምዚ ኣብ ልዕሊ’ዛ ሽማግለ ዘጋጠመ ትራጀዲ
ክስማዕ ግና ንፈለማ ግዜኡ’ዩ።