Why has Albert Woodfox been in solitary for more than 40

ሊም ኣመሪካዊ ኣልበርት ዉድፎክስ ብፈኲስ ገበን ተኸሲሱ’ዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ። ብ18 ሚያዝያ 1972 ግን ኣብቲ ንሱ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ግጭት ተለዓዓለ’ሞ ሓደ ካብ ሓለውቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይመውት። ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት፡ ኣልበርት ዉድፎክስ ኣብ ቅትለት ናይቲ ኣባል ፖሊስ ኢድ ከምዝነበሮ’ዩ ተኸሲሱ። በቲ ቕትለት ‘ገበነኛ ኢኻ’ ዝተባህለ ውድፎክስ ንበይኑ ማለት ኣብ ሸላ ክእሰር ተፈርደ። ዝቐጸለ 43 ዓመታት ድማ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ንበይኑ ከሕልፎ ዝተገደደ። ወትሩ በቲ ዝቐረበሉ ክሲ ቅትለት ገበነኛ ከምዘይኮነ’ዩ ዝገልጽ። “ህይወት ሰብ ኣየሕለፍኩን። እንተኾነ ሰማዒ እዝኒ ስለዝሰኣንኩ ፍርደይ ክቕበል ተቐሲበ፡ ንጹህ ከምዝኾንኩ ፈጣሪ ጥራይ’ዩ ምስክረይ” ይብል ንሱ፡ ዝሓለፈ ቅንያት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝወጸሉ እዋን። ኣኽበርቲ ሕጊ ዞባ ልዊዛንያ ኣብ ልዕሊ’ቲ ገበን ቅትለት ከምዝፈጸመ ዝገለጽዎ ጸሊም ኣመሪካዊ ሓድሽ ክሲክምስርቱ ከምዝኽእሉ’ዮም ዝእምቱ። ይኹን’ምበር ላዕለዋይ ዳኛ ናይቲ ዞባ፡ ዉድፎክስ እኹል ዓመታት ከምዝተቐጽዐ ብምዝኽኻር ኣብ ልዕሊኡ ሓድሽ ክሲ ከምዘይቅበል ኣፍሊጡ። ኣልበርት ዉድፎክስ ኣብ እዋን ንእስነቱ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምቅላስ ምስ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዝተጸንበረ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣመሪካ ክኣቱ እንከሎ ናይ ዒስራታት ዕድመ ጥራይ’ኳ እንተነበሮ፡ ሕጂ ወዲ 68 ዓመት ሽማግለ ኮይኑ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዝወጸ ይግለጽ። ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለየ ዉድፎክስ ዝተረፈ ዕድሚኡ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር’ቲ ኣብ ኣመሪካ ከምዘሎ ዝገልጾ ዓሌታውነትን ኣድልዎን ከምዘሕልፎ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ።