Why Do I Get Acne?

Why Do I Get Acne?

Why Do I Get Acne?

ጠንቂታት ፈጸጋ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ’ዮም። ሒደት ካብ’ቶም ተደጋጋሚ ዝረኣዩ ግን እዞም ዝስዕቡ’ዮም።  ብመግቢ ዝመጽእ ቁጠዐ ኣካላት፡ – ቅድሚ ሕጂ ጨው ዝበዝሖም ወይ ድማ ሽኮራዊ መግቢታት ከም ቀንዲ ጠንቂ ቁጠዐ ኣካላት ክግለጹ ጸኒሖም’ዮም። ይኹን’ምበር እቲ ቀንዲ ጠንቂ ስሩዕ ኣመጋግባ ምስ ዘይነዘውትር’ዩ። ምናልባት’ውን ናይ ሆርሞን ምምዝባል ፈጢሩ ካብ ፈጸጋ ዝሓልፍ ናይ ቈርበት ዕንፍሩር ክፈጥር ይኽእል’ዩ።  ትሑት ደረጃ ጽሬት ኣካላት፡ – ገጽና መዓልታዊ ብሳሙና ምስ ዘይንሕጸብ፡ ሰብነትና’ውን ብስሩዕ እንተዘይተሓጸብና፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ መመላኽዒ ተጠቂምና ጸኒሕና ከነብቅዕ፡ ብዝግባእ ብሳሙና እንተዘይኣጽሪናዮ፡ ኣደዳ ፈጸጋን ናይ ቈርበት ቁጠዐን ኢና ንኸውን። እቶም ናይ ቈርበት ነዃላት ኩሉ ግዜ ክጸርዩን ክልስልሱን’ዩ ዘለዎም።  ጸቕጢ፡ – ኣብ ሓያል መጽናዕቲ ምስ እትጽመድ፡ ወይ መዓልታዊ ስራሕካ ጻዕቂ እንተሃልዩዎ፡ ጸቕጢ ክገብረልካ ግድን’ዩ። ጸቕጢ ድማ ነቲ ኣካላትና ነዝዒ ዘመንጭወሉ ኣገባብ ይቕይሮ’ዩ። እዚ ከም ዘጋጠመካ እንተገሚትካ፡ ከም ሳዕቤኑ ፈጸጋ ከም ዝወጽኣካ ኣይትስሓት።  ተወርሶኣዊ ነገራት፡ – ሓደ ሓደ ሰባት፡ ናይ ቈርበት ኣካሊት ጸገማት ሒዞም ይውለዱ’ዮም። ስለ’ዚ ተደጋጋሚ ፈጸጋ ክወጽኦም ይረኣዩ። ንኸም’ዚ ዝበለ ጸገም፡ ዋላ’ኳ ሕክምናዊ መፍትሒ እንተሃለዎ፡ እቲ መስርሕ ቁሩብ ትርር ዝበለ’ዩ።  ናይ ቈርበት መመላኽዒ ነገራት፡ – ሳሙና (ከም’ዚ ልሕድድ ኢሉ ዝተርፍ ዓይነት)፡ መይክኣፕ፡ መጽረዪ ቀመማትን ካልኦት ብዙሓትን፡ ነቶም ነዃላት ናይ ቈርበትና ብምዕባስ ፈጸጋ ንኽወጽኣና ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎም።