smartphone

What to look for when you’re buying a new smartphone

What to look for when you’re buying a new smartphone

ዝተራቐቓ ተለፎናት ህይወትና ንምቅላል እየን ዝስራሓ። በዘን
ዝተራቐቐ ተለፎናት ብዙሕ ክግበር ከም ዝከኣል’ዩ ድማ ዝግለጽ፤
ኢንተርነት ክትጥቀም፡ ኣጀንዳኻ ክትከታተል፡ ኣንፈት ክትፈልጥ፡
ውጽኢት ስራሕካ ክትከታተል፡ ምስ ብጾትካ ሓበሬታ ክትለዋወጥ፡
ከተንብብን ክትጽሕፍን፡ ሙዚቃ ክትሰምዕ፡ ዝተፈላለዩ ቪድዮ
ክትዕዘብ፡ ወዘተ. የገልግላ። እታ ንዓኻ ልክዕ እትኸውን ተለፎን ኣብ
ምምራጽ ግን ብዙሓት ሰባት ክደናገሩ ይረኣዩ እዮም።
ሰባት ኣየኖት ዓይነት ተለፎናት እየን ጽሩያት ንኸለልዩ ይሽገሩ ወይ
ይደናገሩ እዮም። ኣንድሮይድ ወይ ኣይ-ፎን ኣየኖት እየን ብሉጻት፧
እንታይ ኣበይናይ ዓይነት ተለፎን ትረክብ፧ ኣየኖት ይሓስራ፧ ባተሪ
ቀልጢፈን ዝውዳኣን ዘይውዳኣን ኣየኖት እየን፧ ኣየኖት ተለፎናት
እየን ዝያዳ ኣገልግሎት ዘሎወን፧ ወዘተ. ዝብሉ ሕቶታት ብዝዀነ
ሰብ ክምለሱ ዘሸግሩ እዮም። ዝተራቐቓ ተለፎናት ብርግጽ ካብተን
ካልኦት ንመራኸቢ ጥራይ እንጥቀምለን ተለፎናት ዝኸበራ እየን።
ነቲ ኣብ’ዘን ተለፎናት እተውፍሮ ክብር ዝበለ ገንዘብ ሓሲብካ፡
መርሚርካን ፈቲሽካን እታ ንዓኻ ልክዕ ዝዀነት ተለፎን ክትገዝእ
ይምረጽ። እዘን ዝስዕባ ነጥቢታት እምበኣር ተለፎን ቅድሚ ምግዛእካ
ንእትገብሮ ምድላዋት ዝሕግዛ እየን።
5. ዝተራቐቐት ሞባይል ተለፎን ተድልየካን ዘይተድልየካን
ርጉጽ ኵን፥
‘ታች’ ሞባይል ስለ ዘይሓዙ ነታ ዘላቶም (ታች ዘይኰነት)
ተለፎን ፍጹም ዝንዕቁዋ ውሑዳት ኣይኰኑን። ዝተራቐቓ ተለፎናት
ክትገዝእ የድሊየካን ኣየድሊየካን ምርግጋጽ ምናልባት ናይ ስሑዋት
ምኽሪ ክመስል ይኽእል እዩ። ግናኸ እታ ቀዳመይቲ ክትሓስባ ዘለካ
ሕቶ ንሳ’ያ። ‘እዛ ተለፎን እንታይ ክጥቀመላ ስለ ዝደለኹ’የ ክገዝኣ
ዝደሊ ዘለኹ፧’ ኢልካ ምሕታት የድሊ። ዝተራቐቓ ተለፎናት ካብ
ዝዀነ ካልእ ተለፎን ዝኸበራ እየን። እቲ ትኸፍሎ ዋጋ በየናይ
ኣገልግሎተን ከም እትመልሶ ምፍላጥ
ኣገዳሲ እዩ።
ሕጂ ትጥቀመላ ዘለኻ ተለፎን እንታይ
ትጥቀመላ ከም ዘለኻ ተመልከት።
ንመዛረቢን መልእኽቲ መሳደዲን
ተገልግለካ፡ ሙዚቃ ትሰምዓላን ቪድዮ
ትዕዘበላን እንተ ኣለኻ፡ ንዓኻ ዘድሊየካ ንሱ
እንተ ዀይኑ ዝኸበራ ዝተራቐቓ ተለፎናት
ንምንታይ የገድሳኻ፧
4. ሸፈነ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ
ትነብረሉ ቦታ ከመይ እዩ፧
ምናልባት ኣብ ካልኦት ሃገራት
ዝተፈላለያ ወሃብቲ ኣገልግሎታት
ተለኮሙኒኬሽን ስለ ዘለዋ ኣብ ከባቢኻ
ዝያዳ ዝጸበቐ ሸፈነን ኣገልግሎትን ዘሎዋ
ትካል ኢኻ ክትመርጽ። ኣብ ሃገርና ግን
ኣገልግሎታት ተለኮሙኒኬሽን ኣብ እንግዳዓ
ኤሪተል ጥራይ እዩ። ኤሪተል ንድምጺን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ
ኣገልግሎትን ድሮ ኣብ መላእ ሃገርና ሸፈነኡ ዝተረጋገጸ እዩ።
ንስኻ ዝተራቐቐት ተለፎን ተድልየኒ እያ ኢልካ እንተ ሓሲብካ
ኣለኻ፣ ምናልባት ብመገዲ ሞባይልካ ኢንተርነት ክጥቀም
ትሓስብ እንተ ኣለኻ፡ ዘለኻዮ ከባቢ ኣገልግሎት ኢንተርነት
ዘይበጽሖ እንተ ዀይኑ፡ ንምንታይ ምግዛእ የድልየካ፧
3. ባጀት ፍለ፥
ንዝተራቐቐት ተለፎን (ስማርት ተለፎን) ንኽትገዝእ ክንደይ
ዝኣክል ገንዘብ ከም እተውጽእ ኣብ
ዝወሰንካሉ፡ ብዛዕባ ክልተ ወጻኢታት
ምሕሳብ የድሊየካ፤ ዋጋ ናይታ
ተለፎንን ዋጋ ናይቲ ዕላማኻን። ዋጋ
ናይቲ ተለፎን ናይ ሓደ ግዜ ወጻኢ
ጥራይ እዩ። ቀጺለን ብዙሕ ዋጋ
ካብ ዝሓታኻ ሞባይላት ንምጥንቃቕ
ድማ ደጊመን ክዕራያን ዘይዕረያን
መንእሰይ 54
ሞባይላት ኣቐዲምካ ምፍላጠን ኣገዳሲ
እዩ።
2. እቲ ዝሓሸ ‘ኦፖረቲን ሲስተም’
ዘሎዋ ምልላይ፥
ንዝበዝሑ ሰባት እታ ቅንዕቲ ሞባይል
ምምራጽ ማለት፡ ቅኑዕ ‘ኦፖረቲን
ሲስተም’ ከም ምምራጽ ይወስዱዎ
እዮም። ‘ኦፖረቲን ሲስተም’ ንዝተፈላለዩ
ፕሮግራማት ከስርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ወይ
ኣገባብ ናይታ ሞባይል ማለት’ዩ። ኵለን
‘ስርማት’ ዝብሃላ ተለፎናት፡ ንኣገልግሎታት
ኢንተርነት፡ ድምጺን ጽሑፍን ክህባ
ዝተዳለዋ’ኳ ክዀና ይኽእላ እየን። ግን
ካብኡን ናብኡን ከኣ ነናተን ብልጫን
ድኻምን ኣሎወን። እተን ዝበዝሓ ናይ
ሎሚ ዘመን ዝተራቐቐ ተለፎናት፡ ካብዞም
ዝስዕቡ ኣርባዕተ ‘ኦፖረቲን ሲስተማት’
ዝተዳለዋ እየን፤ ናይ ኣፕል ‘iOS’- ንኣይፎን ዘስርሕ፡ ናይ ጎግል – ንኣንድሮይድ
ዘስርሕ፡ ናይ ማይክሮሶፍት – ንዊንዶውስ
ዘስርሕ፡ ከምኡ’ውን ‘ሪሰርች ኢን ሞሽን’
– ንብላክቤሪ ዘስርሕ እዮም። ምናልባት
ኣፍቃሪ ሞባይል ቴክኖሎጂ እንተ ዘይኰንካ
ናይዘን ኣርባዕተ ‘ኦፖረቲን ሲስተም’
ፍልልይ ኣነጺርካ ክትርድኦ ኣይክትሓስብን
ኢኻ። ነቲ ብቐሊሉ ከተስተውዕለሉ ትኽእል
ዝተፈላለየ ፕሮግራማትን ‘ኣፕሊኬሽናት’ን
ጥራይ ኢኻ ክትርኢ።
ምናልባት ብዙሕ ‘ኣፕሊኬሽናት’
ኣብ ሞባይልካ ክትጽዕን ትምድብ እንተ
ኣለኻ፡ ብላክቤሪ ካብ ምጥቃም ክትቁጠብ
ይሓይሽ። ናይ ብላክቤሪ ‘ኦፖረቲን
ሲስተም’፡ ንኣገልግሎት ኢ-መይልን
ድልያ መርበባትን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ግና
ኸኣ ከምቶም ካልኦት ጐርጐርቲ ዝዀኑ
‘ኣፕሊኬሽናት’ ብዙሕ ዘይብሉ ክነሱ’ዩ።
ብዙሕ ‘ኣፕሊኬሽናት’ ክትጥቀም ትሓስብ
እንተ ኣለኻ ግን እቲ ዝበለጸ ምርጫ
ኣይፎን እዩ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ
ኢንዱስትሪታት ሞባይል፡ ናይ ኣፕል
መኽዘን ‘ኣፕሊኬሽናት’ እቲ ዝዓበየ እዩ።
ናይ ኣፕል ኦፐረቲን ሲስተም ሓንቲ ጸገሙ፡
ኣብ ኣፕል ኣይፎናት ጥራይ ይርከብ
ምዃኑ እዩ። ናይ ኣፕል ‘ኣፕሊኬሽናት’
ኣብ መኽዘን ኣፕል ጥራይ ዝርከብ ኰይኑ፡
ኵሉ ግዜ ኣብ መስመር፡ ‘ኦን ላይን’፡ እንተ
ኣለኻ ኢኻ ብቐጥታ ካብኡ ክትጥቀም
ትኽእል። እዚ ጥራይ ዘይኰነ’ውን ንስኻ
ኣብቲ ዝርዝር ተጠቀምቲ ምዝጉብ
ክትከውን ኣለካ። ‘ኦፍላይን’ ኴንካ
ክትረኽቦ ግን ዝከኣል ኣይኰነን። ብኣንጻር
ናይዚ ኣንድሮይድ ‘ኣፕሊኬሽናት’ ንዅሉ
ክፉት እዩ። ዝዀነ ሰብ ኣብ ዝዀነ ቦታ
ኰይኑ ሓደ ‘ኣፕሊኬሽን’ ምስ ዝምህዝ፡
ብቐሊሉ ኣብ ኣንድሮይድ ተለፎናት
ክጥቀመሉ ዘኽእል ‘ኦፐን ሶርስ’ ዝተሰምየ
ኣገባብ ይጥቀም። ኣፕል ግን ባዕላቶም
ዘዳለዉዎ ‘ኣፕሊኬሽናት’ እንተ ዘይኰይኑ፡
ብኻልእ ኣካል ዝፈረየ ኣይቅበልን እዩ። በዚ
መንጽር ክርአ እንከሎ ኣባና ምስ ኵነታትና
ብምዝማድ ኣንድሮይድ ተለፎናት ዝሕሻሉ
ይመስል።
ብናይ ጎግል መስርሕ ኣንድሮይድ
ዝዓያ ተለፎናት እተን እንኮ ንናይ ኣፕል
ኦፐረቲን ሲስተም ዝቀዳደምኦ ዘለዋ እየን።
ንመድረኻት ዕዳጋ’ውን እናዓብለልኦ
ይኸዳ ኣለዋ። ኣንድሮይድ ‘ኦፐረቲን
ሲስተም’ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘሎወን
ተለፎናት ከም ዝህሉ ብምግባርን መምስ
ህይወትና ንኽጋጠማ ዝቐለላን ብምዃነን
እዩ ተጠለብቲ እናዀና ዝኸዳ ዘለዋ።
ዊንዶውስ ተለፎናት ክትመርጽ
እንተ ዄንካ ብሞባይልካ ዝዕየ ኣዝዩ
ብዙሕ ስራሕ ምስ ዝህሉወካ እዩ።
ዊንዶውስ ተለፎናት ልክዕ ከምቲ
ኣብ ኮምፕዩተር እንጥቀመሉ ኰይኑ
ንሞባይላት ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።

1. ምችኡነትን ሞዴልን፥
ነዞም ዝተጠቕሱ ነጥቢታት
መርሚርካ ምስ ወዳእካ፡ ኣየናይ
ይሓይሽ ምስ ፈለኻ፡ ወይ ምስ ወሰንካ
ንምችኡነት ትመርጻ ዓይነት ተለፎን
የገድስካ ይኸውን እዩ። ቅርጺን ዓቐንን
ናይታ ተለፎን ይምእምኣካ ድዩ፧ መልክዓኸ፧
ካብ ሓደ ‘ኣፕሊኬሽን’ ናብ ካልእ ብቐሊሉ
ክትሰጋገር ተኽእል ዲያ፧ ነታ ተለፎን
ናብ እዝኒኻ ብምልጋብ ትምችኣካዶ
ኣይትምችእን ፈትና። ከምታ ክትገዝኣ
ሓሲብካ ዘለኻ ተለፎን ዘሎዎም ትፈልጦም
ሰብ እንተ’ለዉ ሕተተለን።
ሞዴል፥
ሓደስቲ ሞዴል ተለፎናት ዝበዝሐ ግዜ
ካብተን ቅድሚአን ዝነበራ ሞዴላት ዝያዳ
ዝሓየላ፡ ዝቐልጠፋን ዝማዕበላን ኰይነን’የን
ዝቐርባ። ብብቕዓት ጥራይ ዘይኰነ ሕይል
ዝበለ ዋጋ’ውን ይሓታ። ሓደስቲ ሞዴለ
ተለፎናት ንዕዳጋ ኣብ ዝቕረባሉ ክልተ
ነገር’ዩ ጐሊሑ ዝርአ። ሓደ፡ ሓድሽ
ዝሞዴሉ ተለፎናት ኣብ ዝቐርበሉ እዋን
እቲ ዝቐደመ ሞዴል ካብቲ ዝነበሮ ዋጋ
ይቕንስ እዩ። ካልኣይ፡ ምርጫኻ ብዘየገድስ፡
ቴክኖሎጂ ምሕንባቡ ኣይበትኽን እዩ።
መመሊሱ ሓደስቲ ሞዴላት ክቐርብ እዩ።
ነቲ ዘመናዊ ኣረጊት እናገበረ ዝኸይድ
ቴክኖሎጂ’ዩ ዘሎና። ምናልባት ነዘን
እዋናውያን ሞዴል ተለፎናት ትደሊ እንተ
ዄንካ፡ እሞ ኸኣ እንተ ኸቢረናኻ ቍሩብ
ጥራይ ተጸበ፡ ሓድሽ ሞዴል ድሮ ይመጽእ
ኣሎ።
ናይ ምኽዛን ዓቕሚ፥
ናይ ተለፎን መኽዘን ከም ልሙድ
ብ‘ጊጋ ባይት GB’ እዩ ዝዕቀን። ኵሉ እቲ
ኣብ ሞባይልና እንረኽቦ ፋይላት፤ ስእሊ፡
መንእሰይ 55
ቪድዮ፡ ሰነድ ይዅን ‘ኣፕሊኬሽናት’፡ ኣብዚ መኽዘን’ዩ ቦታ ዝሕዝ።
መኽዘን ናይ ሓንቲ ተለፎን ሓደ ካብ ኣገደስቲ ረቛሕቲ’ዩ። ንዋጋ
እታ ሞባይል’ውን ከኽብርን ከሕስርን ይኽእል።

ብቕዓት ካሜራ፥
ዝተራቐቓ ተለፎናት ብዝለዓለ ብቕዓት ንጹርነትን ዕምቈትን
ስእሊ’ኳ ብሓፈሻ ዝተፈልጣ ይዅና፡ ብዓይነትን ሞዴልን ግን
ዝተፈልያ እየን። ናይ እትገዝኣ ተለፎን ብቕዓት ካሜራ ምፍላጥ’ውን
ካብቲ ግዳሰ ክወሃቦ ዝኽእል ነጥቢ’ዩ። ካሜራ ናይ እንገዝኣ ተለፎን
ክንደይ ሜጋፒክሰል’ዩ፧ እንታይ ዓይነት ብልጫታት ኣሎዎ፧ ኣብ
ትሑት ብርሃን ዘሎዎ ቦታ ናይ ምስኣል ዓቕሙ፧ ንጻረ ናይ ገዛእ
ርእሱ ብርሃን፧ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ምምርማር ሓጋዚ እዩ።
ዕድመ ባተሪ፥
ባተሪ ቴክኖሎጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ’ዩ ዝኸይድ
ዘሎ። ሓደስቲ ዝመጽኣ ዘለዋ ሞዴል ተለፎናት ዝሓሸ ዕድመ
ባተሪ ሒዘን’የን ዝቕልቀላ። ነዊሕ ዝጸንሕ ባተሪ ዘሎዋ ተለፎን
ጽቡቕ ተቐባልነት’ዩ ዘሎዋ። ብቕዓት ባተሪ ንተለፎን ተጠማቲት
ካብ ዝገብሩዋ ነጥቢታት እዩ። ዝበዝሐ እዋን ቀጻሊ ገይም
ንጻወት፡ ኣብ ዋይ-ፋይ ተኣሊኽና ንውዕል፡ … እንተ ዄንና
ብርግጽ ዓቕሚ ናይቲ ባተሪ ከይፈለጥናዮ ክንጽቅቖ ንኽእል
ኢና። ገምጋማዊ ዕድመ ኣብ ዝተራቐቓ ተለፎናት እንረኽቦ
ባተሪ ኣብ ኖርማል ግዜ ‘ስታንድባይ’፡ ንኽልተ መዓልታት፡ ኣብ
ግዜ ዝርርብ ከባቢ 10 ሰዓት፡ ‘ዋይ-ፋይ’ ኣብ እንጥቀመሉ ኸኣ
ዓሰርተ ሰዓታት ምዃኑ ይንገር።