global warming

What is global warming, facts and information?

What is global warming, facts and information?

ኣብዛ እንዛዝማ ዘሎና ዓመት፡ ዝተፈላለዩ
ሊቃውንቲ ዓለምና በዚ እትኸዶ ዘላ
መጠን ብከላ እንተቐጺላ ኣብ ቀረባ
መጻኢ ክትባድምን ንምንባራ ዘይትከኣል
ኣዝያ ውዕይቲ ክትከውንን ምዃና
ሓቢሮም’ዮም።
ሓደ ካብዞም ነዚ መጠንቀቕታታት
ክህብ ዝጸንሐ ሊቅ ድማ፡ ኣብ ቀዳማይ
ሰሙን ወርሒ መጋቢት 2018 ዝሞተ
ስቲቨን ሃውኪንግ እዩ። ንሱ ከም ዝገልጾ፡
ኣብ መጻኢ ዓለምና ንኽትነብረላ ዘይከኣል
ዝባደመትን ኣዝያ ዝሞቐትን ዓለም
ክትከውን እያ ዝብል እዩ። ሃውኪንግ
ወሲኹ፡ ኣብ ምንካይ ብከላ ህጹጽ
ስጕምቲ እንተዘይተወሲዱ ዓለምና ዋዒኣ
ከም ፕላነት ቬኑስ ዘይትቕረብ ክትከውን
ምዃና ኣጠንቂቑ’ዩ።