about India

What do most people not know about India

What do most people not know about India

ኣብ ሓያለ ዞባታት ህንዲ፡ ወነንቲ ከብቲ ንጥዕና ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብከሚካላት ዝተመረዘ ጸባ ሓሊቦም ንዕዳጋ የቕርቡ ብምህላዎም ብናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ኣዚዙ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ህንዲ፡ ኣብ ሓያለ ከባቢታት ህንዲ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ኡታር ፕራዲሽ ድማ ብፍላይ፡ ናይ ጸባ ከብቲ ዝናብየን ስኢነን ኣብ ከተማታት ኣብ ፈቐዶ እንዳጉሓፍ ዘወን ክብላ ስለከምዝኾነ ይሕበር። “እዚ ንርእዮ ዘለና ጸባ፡ ካብ ጸባ ክትብሎ መርዚ ክትብሎ ይቐልል! ልዕሊ ናይ ጸባ ከብቶም ከምዚ ዓይነት ሸለልትነት ንዘርእዩ ዘለዉ ሓረስቶት ብናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክቐጽዕኦም ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ክኢላታት ጥዕና’ታ ሃገር ብወገኖም፡ ኣብታ ካብ ዞባታት ህንዲ ብምህርቲ ጸባን ውጽኢቱን ዝሃብተመት ምዃና ዝንገረላ ዞባ ኡታር ፕራዲሽ፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ብዘካየድዎ መርመራ፡ ኣብቲ ዞባ ንዕዳጋ ካብ ዝቐርብ ጸባ፡ እቲ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ብመርዛማት ቀመማት ዝተመረዘ ምዃኑ ከረጋግጹ ክኢሎም። ኣብ ቀለማት፡ ሻምፖ፡ ሳሙና፡ ኢንዱስትሪያዊ ዱኽዒን ካልኦትን ዝርከቡ ቀመማዊ ትሕዝቶታት ብምልኦም ኣብቲ ጸባ ተረኺቦም። ክሳብ ሎሚ ኣብ ህንዲ በዚ ጉዳይ’ዚ ተኸሲሱ ናብ ሕጊ ዝቐረበ ሓረስታይ እንተኸበደ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ማእሰርቲ ወይ ድማ ናይ ሓደ ሽሕ ሩፒ (10 ፓወንድ) መቕጻዕቲ’ዩ ዝብየነሉ ዘሎ። ጸባ፡ ኣብታ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ካብ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ምህርቲ ንላዕሊ ፍሉይ ክብሪ ከምዘለዎ’ዩ ዝንገረሉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከኣ ላም ብሃይማኖታዊ እምነት ዝበዝሑ ህንዳዉያን ዝተቐደሰትን ዝተባረኸትን ፍጥረት ምዃና ስለ ዝእመነላ’ዩ።
” ዝበሉ ደያኑ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ህንዲ፡ ኩለን ዞባታት’ታ ሃገር ኣብ