very important message

very important message

very important message

ኣዝዩ ከቢድ መጠንቀቅታ
ኣብ ሃገረ ሆላንድ ሓንቲ ካብተን ብምጥርናፍ ስድራቤታት ብምግባር እትፍለጥ ሃገር እያ። ስለዚ ብዙሓት ወለዲ ብፍላይ ከኣ ዜጋታትና ግና ነቲ ሕጊ ናይ እታ ሃገር ቀልጢፎም ክፈልጥዎ ስለ ዘይክእሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እዮም ኣብ ብዙሕ ሓደጋታት ዝኣትዉ ዘለዉ።
ብፍላይ ንምሕንባስ ንዝምልከት ሃገረ ሆላንድ ብማይ ዝተኸበበት ሃገር ከም ሙኻና መጠን ፡ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፡ ብፍላይ ህጻናት ከኣ ምሕንባስ ክመሃሩ ከምዘለዎም እዮም ኣጥቢቆም ዝሕብሩ።ግና’ኸ ሰብ ብምርጭኡ እንበር ፡ ኣገዲዱ ንኽትፍጽሞ ዝገብር ሕጊ ኣይኮነን። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ን 3ይ ግዚኡ ፡ ኣብ ካልኦት ዜጋታት ድማ ዳርጋ ከም ልሙድ ተርእዮ እንዳ ኾነ ይመጽእ ኣሎ።
ስለዝኮነ ነቶም ድሮ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝርከቡ ሕብረተሰብናን ፡ ነቶም ብሕጂ ብጥርናፈ ዝመጽኡ ስድራቤታትን እነ መሓላልፎ መልኽቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ፡

* ደቅኹም ብግዴታ ኣብ ምሕንባስ ከተእትውዎም ኣለኩም ኢሉ ዘገድደኩም ሕጊ ከም ዘየሎ ብቀዳምነት ክትፈልጡ ይግባእ
* ንሕና ንኹን ደቅና ናይ ቋንቋ ምልከት እንድሕር ዘይብልና ፡ ካብ ምስታፉ ዘይ ምስታፉ ይምረጽ። እንተ ዘይ ኮይኑ ብምንታይ ቋንቋ ኢና ምስቲ መምህር ክንረዳዳእ?
* ሓደ ካብቲ ኣትሪረ ክዛረበሉ ዝደሊ ካብ ሕብረተሰብና ሒዝናዮ ዝመጻእና ፡ ከይብሉኒ ዝብል ሓደገኛ ሕማም እዩ። ወላ እኳ ኣብ ገለ ገለ ጎንታቱ ጽቡቅ ነገር እንተ ሃለዎ ኣብ መብዛሕትኡ ግና ፡ ብፍላይ ኣብ ስደት ካብ ጥቅሙ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሕ።
ምስ ዝኾነ ይኹኑ ኣካላት ወይ ድማ ትካላት ክትዘራረቡ እንከለኹም ድዩ ክትፍርሙ ዘይተረድኣኩም ነገር ከይተረድኣኩም ሱቅ ኢልኩም Ja Ja (እወ እወ ) ኣይትበሉ። ዝኾነ ነገር ከይ ተረድኣካ እትፍርሞ ነገር ወይ ድማ እትኣትዎ ነገር ፡ ብድሕሪኡ ንዝመጽእ ሓላፍነት ኩሉ ጽቡቅ ይኹን ሕማቕ ባዕልኻ ኢኻ ትሽከሞ።
ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓበይቲ ዝርርባት ኣብ እነካይደሉ እዋን ፡ እንተ ደኣ ቋንቋ ምልከት ዘይ ሃልዩና ቶርጋሚ ሒዝና ክንከይድ ወይ ድና ቶርጋሚ ክገብሩልና ክንሓትት ከም ዘሎና ክላቦ ይደሊ። በዚ ምኽንያት ኣብ ማእለያ ዘይብሉ ሽግራት ዝወድቁ ዜጋታትና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እሞ ናብ ኩሉ መእንታን ክበጽሕ ብዝተኻእለና ሸር እንዳ በልና ነዚ መልእኽቲ ነመሓላልፎ።