Very important information

Very important information| ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኩልኩም ኣብ ሽወደን ትንብሩ ኤርትራውያን

Very important information| ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኩልኩም ኣብ ሽወደን ትንብሩ ኤርትራውያን

ናይ መንበሪ ፍቃድ ምስ ተወህበካ ብዝትኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ
ክትበጽሕ ኣገዳሲ እዩ። ቤት ጽሕፈት መራከብቲ ስራሕ ኣብ መደብ ምትካል እግሪ ክትሳተፍ
ትክእል እንተ ኼንካ ይውስን። እቲ ኣብ በዓል መዚ ኢሚግረሺን ዝተዋህበካ ዉሳኔ ምሳካ ሒዝካ ምኻድ ዝክር።ድሕሪኡ ጥራይ ኢካ ንናይ እግሪ መትከሊ ክፍሊት ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ዉሕስነት
ክተመልክትን ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዝመርሑካ ንጥፈታት
ክትጂምር ትከልን።