energy storage

US teenager invents energy storage device

US teenager invents energy storage device

ሓንቲ ጓል 18 ዓመት ህንዳዊት
ኣሜሪካዊት ጎርዞ ንሞባይል ቴልፎን
ኣብ ውሽጢ 20 ካልኢት ቻርጅ ክገብር
ብቕዓት ዘለዎ ሓያል ካፓሲተር ብምምሃዘ
ኣድናቖት ረኺባ።
እታ ኣብ ሳራቶጋ- ካሊፎርኒያ
ዝምቕማጣ ዔሻ ኼር ዝተባህለት ጎርዞ
ብትካል ኢንተል ዝነኣሳት ስነ-ፍልጠተኛ
ተባሂላ ክትሽለም በቒዓ ኣላ። እዚ ዔሻ
ዝመሃዘቶ ኣዝዩ ደቂቕ መሳርሒ ኣብ

ሞባይል ቴልፎን ባተሪ ክግጠም ዝኽእልን
ነቲ በትሪ ድማ ኣብ ውሽጢ 20 -30
ካልኢት ቻርጅ ክገብር ዝኽእል’ዩ።
ብመሰረት
መግለጺ ዔሻ፡
እቲ ዝመሃዘቶ
መ ሳ ር ሒ
10,000 ግዜ
ቻርጅ ክግበር
ይኽእል። እዚ
ማለት፡ እቲ ናይ
ዔሻ ካፓሲተር
ዝተገጥመሉ
ቻርጅ ክኸውን
ዝኽእል ባተሪ
ን10,000 ግዜ ከም ብሓድሽ ክምላእ
ይኽእል’ዩ። እዚ ልዕሉ ካፓሲተር (super
capacitor)፡ ክሳብ ሕጂ መጸውዒ ስም
የብሉን። ኣብ ውሽጡ ግን፡ ኣብ ንእሽቶ
ቦታ ኣዝዩ ብዙሕ ጸዓት ክዕቀብ ስለዝኽእል
ቀልጢፉ ብምምላእ፡ ነቲ ዝመልኦ ቻርጅ
ንነዊሕ ግዜ ናይ ምዕቃብ ዓቕሚ ኣለዎ።

ጠቓሚ ምኽሪ

ሓንቲ ናይ ስነ-ልቦና መምህር፡
ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ጸቕጢ (stress
management) ንተጋባእቲ ኣስተምህሮ
ኣብ ትህበሉ ዝነበረት እዋን፡ ካብ ሓደ
ኩርናዕ ናብ’ቲ ካልእ ኩርናዕ ናይ’ቲ
ክፍሊ እናተንቀሳቐሰት፡ ክሳብ ፍርቂ
ማይ ዝመልአት ቢኬሪ ኣልዓለት። ነፍሲ
ወከፍ ተጋባኣይ፡ ብዛዕባ’ቲ ማይ ዘይሓዘ
ክፋል ወይ ድማ ብዛዕባ’ቲ ማይ ዝመልአ
ክፋል ናይ’ቲ ቢኬሪ ክትሓቶም ምዃና’ዩ
ተጸብዩ። ንሳ ግን ኣብ ክንድኡ፡ ገጻ
ብፍሽኽታ ኣብሪሃ፡ “እዚ ናይ ማይ ቢኬሪ
ክብደቱ ክንደይ’ዩ ኢልኩም ትሓስቡ?”
ክትብል’ያ ሓቲታቶም። መልሲ ናይቶም
ተጋባእቲ ካብ 227 ግራም ክሳብ 567
ዝፈላለ ነበረ።
ንሳ ብወገና፡ “እቲ ሓቀኛ ክብደት
ኣይኮነን ዘገድስ። ንኽንደይ ዝኣክል
ግዜ ከም ዝሓዝኩዎ (ከም’ተሰከምኩዎ)
እዩ ዝውስኖ። ንሓንቲ ደቒቕ ጥራይ
እንተሒዘዮ ጸገም የብሉን። ንሓደ ሰዓት
ዝኣክል እንተተሸኪመዮ ግን ቅልጽመይ
ናይ ምርብራብ ቃንዛ ክስምዖ’ዩ።
ንሓደ መዓልቲ ምሉእ እንተዝሽከምከ
ድኣ? ኢደይ ደንዚዙ ምለመሰ። ኣብ
ነፍሲ ወከፍ (ሰለስቲኡ)” ኣጋጣሚ፡
ክብደት ናይ’ቲ ቢኬሪ ኣይተለወጠን።
ይኹን’ምበር ንነዊሕ ግዜ ብዝተሸከምኩዎ
መጠን፡ ዝያዳ እናኸበደ ይመጽእ። ስለ’ዚ
ጸቕጥን ጭንቀትን (ሻቕሎትን)’ውን ኣብ
ሂወት ደቂ ሰብ ልክዕ ከም’ዛ ናይ ማይ
ቢኬሪ’ዮም። ንሓጺር ህሞት ብዛዕብኦም
ምስ እትሓስብ ዋላ ሓደ ዝቕየር (ዘጋጥም)
ነገር የለን። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከኣ
ብዛዕብኦም ሕሰብ። ክሃስዩኻ ክጅምሩ’ዮም።
ንምሉእ መዓልቲ ብዛዕብኦም ክትሓስብ
እንተውዒልካ’ሞ ኣኺሉካ ክትለምስ
ኢኻ፡ ዋላ ሓንቲ ነገር’ውን ክትሰርሕ
ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት’ዩ” ብምባል
መሳጢ መብርሂ ሃበቶም። እሞ………..
ነታ ዝተሸከምናያ ቢኬሪ ማይ ምቕማጥ
ኣይንዘንግዕ!!