journalist reports

TV journalist reports sitting on flood victim’s shoulder

TV journalist reports sitting on flood victim’s shoulder

ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ዝሃርም ዘሎ ሓያል ዝናብ ብዘስዓቦ ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ዛጊት ልዕሊ ሓደ ሽሕ ህንዳዉያን ህይወቶም ስኢኖም ምህላዎም ብማዕከናት ዜና ክንከታተሎ ቀኒና ኣለና። ነቲ ፍጻሜ ክከታተል ኢሉ ናብቲ ከባቢ ዝተላእከ ናራያን ፓርገይን ዝተባህለ ህንዳዊ ጋዜጠኛ እምበኣር፡ ኣብ መንኮብ ናይ ሓደ ኣብ ማእከል ውሑጅ ኮይኑ ህጹጽ ረድኤት ዝጸበ ዝነበረ ህንዳዊ ግዳይ ተኾዪጡ ዜናዊ ጸብጻብ እናመሓላለፈ እንከሎ ኣብ ቴለቪዥን ድሕሪ ምርኣዩ ብኡ ንብኡ ብሓለፍቱ ተባሪሩ። ተግባራቱ ድማ መዛረቢ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኮይኑ ኣሎ። እቲ ጋዜጠኛ ዝፈጸሞ ተግባር “ኢሰብኣዊ” ተባሂሉ ብሓያለ ወገናት’ታ ሃገር ተኾኒኑ። ንዘይስነ-ምግባራዊ ተግባራት’ቲ ጋዜጠኛ ናብ ፈነወ ዘብቅዐ ካሜራማን’ውን ኣሰሩ ስዒቡ ኣሎ። ነቲ ኩነታት ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ፡ ናይቲ ዝተፈጸመ ጌጋ ምሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክስከም ዘለዎ እቲ ጋዜጠኛ ዘይኮነስ እቲ ካሜራማን ምዃኑ የረድኡ።