Underwater

Trapped in an Underwater Air Bubble for Three Days

Trapped in an Underwater Air Bubble for Three Days | ክልተ መዓልታት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝጸንሐ ናጀርያዊ

 

ሃሪሰን ኦኪነ ዝተባህለ ናይጀርያዊ ናይ
መርከብ ከሻኒ መግቢ እዩ። እታ ንሱ
ዝሰርሓላ መርከብ ብ26 ግንቦት ብዘጋጠማ
ከቢድ ማዕበል ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ጥሒላ። እቶም ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 12
ሰባት ድማ ምስኣ። ድሕሪ’ቲ ፍጻመ ናይ
ባሕሪ ናይ ድሕነት ሰራሕተኛታት 10
ሬሳታት ረኺቦም። ሓደ ሰብ ግን ሬስኡ
ኣይተረኽበን።
ኦኪነ፡ ምስ ሰቡ ድሕሪ ምጥሓሉ፡
ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ኣቐዲማ ዝጠሓለት
ስብርባር መርከብ ጸኒሓቶ። ኣብኣ ድማ
ተዓቚቡ። ኣይትሙት ዝበሎ ኦኪነ፡
ካብታ ዝጠሓለት መርከብ ተበጊሱ ናብ
ልዕሊ ባሕሪ ዝኸይድ ቱቦ ረኺቡ። ብኡ
እናስተንፈሰ ድማ ንክልተ መዓልታት ኣብ
ውሽጢ ባሕሪ ብህይወት ቀንዩ። ጽቡቕዕድል ኮይኑ ከኣ ብ28 ግንቦት ክልተ
ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሓንበስቲ ብኣጋጣሚ ረኺቦምዎ። ኮይኑ ድማ፡ ካብቲ ውሽጢ
ባሕሪ ምሒቖም ከድሕንዎ ክኢሎም።
“ኣብ ፍጹም ጸልማት እየ ነይረ።
ናይ ኣነነተይ መወዳእታ ምዃኑ ድማ
ደምዲመ። እታ ዝነበርክዋ ቦታ ማይ
ክትመልእ እያ ዝብል እምነት ነይሩኒ።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይመልአትን።
ብወገነይ፡ ካልኣይ ከምእተወለድኩ እየ
ዝኣምን።”
ኦኪነ፡ ካብቲ ባሕሪ ድሕሪ ምውጽኡ
ናይ ኣካላቱ ሙቐት ተመዛቢሉ፡ ቆርበቱ
ብጨዋም ማይ ተመላሊጡ ስለዝነበረ፡
ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ምሉእ ጥዕና
ከምዝህልዎ ምስተገብረ ናብ ቤቱ
ተፋንዩ።
እቲ ናይጀርያዊ፡ በቲ ናይ ባሕሪ ሓደጋ
ኣዝዩ ስለዝባህረረ፡ “ድሕሪ ሕጂ ናብ ባሕሪ
ገጸይ ዝኸይድ ኣይመስለንን” ይብል።