Toyboy Justin Smith

Toyboy Justin Smith charged with ‘Shoe Lady’ Darlene Flynn’s

Toyboy Justin Smith charged with ‘Shoe Lady’ Darlene Flynn’s

ሙሳሊ መሓመድ ኣል-ሙጃማዕ ዝተባህለ ዒራቓዊ ናይ ዕድመ በዓል-ጸጋ፡ ካብኡ ብ70 ዓመት ምስ እትንእስ ጎርዞ ድሕሪ ምምርዓዉ ኣብታ ሃገር መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ቀንዩ። እቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ባቕዳድ ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ዝነብር ኣቦ 16 ቈልዑ ዝኾነ ወዲ 92 ዓመት ሽማግለ፡ ነታ ንቡር ዘይፈተነት ጓል 22 ዓመት ጎርዞ ዝሓለፈ ሓሙስ’ዩ ኣብ ገዛኡ ለምለም ዳስ ተኺሉ ብወግዒ ተመርዕዩዋ። ኣቐዲሞም ነቲ ወረ ዝሰምዑ ብርክት ዝበሉ ፈለጥቱን ፈተውቱን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናብቲ መርዓ ድሕሪ ምምጻእ ከኣ፡ ንልዕሊ ኣርባዕተ ሰዓታት ብሙዚቃ እናተላሃዩን ጠያይት ናብ ሰማይ እናተኮሱን ብፍሉይ ከማዕርግዎ ውዒሎም። እቲ ዝያዳ ፍሉይ ዝገበሮ ግን፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 16ን 17ን ዓመት ዝርከባ ምስኡ ሓቢረን ምምርዓወን’ዩ። “እቲ ዝያዳ ዘሐጉሰኒ ምስ ጓል 22 ዓመት ቈልዓ ምምርዓወይ ዘይኮነ፡ ምስ ደቂ-ደቀይ ኣብ ሓደ ዕለትን ኣብ ሓደ ዳስን ክምርዖ ምኽኣለይ’ዩ። በቲ ዝነበረ ሃውህው ልክዕ መዘናአን ኮይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ። እዚ ከኣ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዘ ዝምነዮ ዝነበርኩ ነገር’ዩ” ክብል ኣብ ሕጽኖቱ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ንሱ ነታ “ትብጻሕካ” ዝተባህለቶ ጓል 22 ዓመት ጎርዞ ክምርዓዋ ዝወሰነ፡ ምስኡ ን58 ዓመታት ብቓል-ኪዳን ዝቐጸለት በዓልቲ-ቤቱ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ብሞት ምስ ተፈለየቶ’ዩ። ነዊሕ እኳ እንተገበሩ፡ ተቐሓሒሮም ስለዝተፈላለዩ ፖሊስ ከም ቀዳማይ ጥርጡር ሒዝዎ ምህላዉ ኣፍሊጡ። ኣማውታኣ ገና ብሕጂ ዝጻረ ጉዳይ እኳ እንተኾነ፡ ጎረባብታ ግን ቅድሚ ሞታ ኣብ ዝነበረ መዓልቲ ከም ቀደማ ኣብ ንቡር ንጥፈታታ ከምዝነበረት ሓቢረን። እንታይ ከምዘጓነፋ ኣይፈለጥ እምበር፡ ኣብ ኣካላታ ዝኾነ ይኹን ናይ ጎነጽ ወይ ማህረምቲ ኣሰር ኣይተረኽበን። ፖሊስ እቲ ጉዳይ ተጻርዩ ኣማውታኣ ክሳብ ዝፍለጥ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ኣሎ።