Toilet Restaurant

Toilet Restaurant Would Loo Believe It

Toilet-Restaurant Would Loo Believe It

ኣብ ኣመሪካ ናይ ፈለማ ምዃኑ
ዝተነግረሉ ናይ ዓይኒ ምድሪ ቤት መግቢ፡
ካብ ከተማ ሎስኣንጀለስ ውጽእ ኢሉ ኣብ
ዝርከብ ከባቢ ከምእተኸፍተ ስካይኒውስ
ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ።
ኣብቲ ቤት መግቢ፡ ዓማዊል ኣብ
ናይ ዓይኒ ምድሪ ኮፍ መበሊ እዮም
ተቐሚጦም ዝምገቡ፣ እቲ ዝቐርበሎም
ብልዒ እውን ኣብ ዓይኒ ምድሪ ንሽንቲ
ማይን ደገን ተባሂሎም ኣብ ዝተሰርሑ
ናይ እምነበረድ ኣቝሑ እዩ ዝወሃቦም።
ኣብዚ ‘ማጂክ ሬስትሩም ካፈ’ ዝተባህለ
ቤት መግቢ ካብ ዝተመገቡ ሓደ “እቲ
ቤት መግቢ ብኩለንተንኡ ኣዝዩ ፍሉይ
ስለዝኾነ ኣመና ባህታ ፈጢሩለይ” ክብል
ኣድናቖቱ ገሊጹ።
ገለ ደቀንስትዮ ተመጋቦ እሞ ከኣ
ክሳብ ቦርሳአን ከይተረፈ ኣብቲ ናይ
ኣመሪካ፡ ናይ ዓይኒ ምድሪ ቤት መግቢ
ዓይኒ ምድሪ ማርሞታት ኣቐሚጠን
ክምገባ ምስረኣየት ኣዝዩ ከምዘስደመማ
እያ እታ ነቲ ነቲ ዜና ዝሸፈነት ጋዜጠኛ
እትሕብር።
ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ቤት መግቢ
ብወገኑ፡ “ሓድሽ ሓሳባት ናብ ኣመሪካ
ከነእቱ ደሊና፣ ጌርናዮ ከኣ። ብውጽኢቱ
ድማ ኣዚና ሕጉሳት ኢና” ክብል ባህታኡ
ገሊጹ።
ብዙሓት ዓማዊል ብዓይነት ናይቲ ቤት
መግቢ ጥራይ ዘይኮነ ብጽፈትን መቐረትን
ናይቲ ዝቐርበሎም መግቢ’ውን ኣዝዮም
ዕጉባት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ።
ይኹን’ምበር፡ “እናበላዕካ ምሻን
ዝዕድም ኩነታት” ብምባል ነቲ ቤት
መግቢ ዝቃወሙ ወገናት እውን ብዙሓት
ምዃኖም እዩ ስካይኒውስ ዘነጽር።
እቲ ቤት መግቢ ኣብታ ሃገር ናይ
መጀመርታ ይኹን’ምበር፡ ከምኡ ዓይነት
ኣብያተ መግቢ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት
ክፍለ-ዓለም ኤስያ ልሙዳት ምዃኖም
እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።