Kerala forest

Tiger in Kerala forest

Tiger in Kerala forest

ኣብ ሓለዋ ሕዛእቲ ዝተዋፈሩ ወታሃደራት ህንዲ፡ ኣብ እግሪ ኣኽራን ሂማልያ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕዛእቲ በብመዓልቱ ን10 ደቂ ሓንቲ ቁሸት ግዳይ ዝገበረት ኣንስተይቲ ነብሪ ንምሓዝ ወይ ንምቕታል ሰፊሕ ናይ ድልያ ስርሒት ከካይዱ ጀሚሮም ከምዘለዉ ተገሊጹ። ወታሃደራት ህንዲ ነቲ ስጉምቲ ክወስዱ ዝተገደድሉ ምኽንያት፡ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብቲ ‘ሃገራዊ ሕዛእቲ ኮርበት’ ዝተባህለ ከባቢ ሓደ ወዲ 50 ዓመት ሓረስታይ በታ ነብሪ ተቐቲሉ ድሕሪ ምብላዑ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ቢ. ዝተበልዐ መበል 10ይ ሰብ፡ ዕንጨይቲ ክኣሪ ኢሉ’ዩ ናብቲ ብዕሙር ቆጥቋጥ ዝተሸፈነ ሕዛእቲ ኣምሪሑ። ከይተመልሰ ድማ መዓልታት ኣቑጺሩ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ግን እታ ልማደኛ ነብሪ ንስጋ መሰናግለኡ እናመንጨተት እንከላ ኣብቲ ጫካ ብደቂ ዓዱ ተራእያ። ኣሰናቢዶም ከም እትሃድም ድሕሪ ምግባር ከኣ፡ ንዝተረፈ ናዉቲ ኣካላቱ ኣርዮም ናብ ዓዶም ተመሊሶም። ክኢላታት ዕቃበ ሕዛእቲን እንስሳ ዘገዳምን ህንዲ ከምዝሕብርዎ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ሃገራዊ ሕዛእቲ ዝርከቡ ኣናብር በብእዋኑ ናይ ዝበልዕዎም ሰባት ቁጽር ልዕሊ 400 በጺሑ ምህላዉ’ዩ። በዚ ከኣ ህዝቢ’ቲ ከባቢ ብራዕዲ ዝኣክል ኣብ መጓሰን ሕርሻን ዝተመርኮሰ ዕለታዊ ንጥፈታት መነባብሮኡ ብዝግባእ ከሰላስል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ ምህላዉ እቶም ክኢላታት ወሲኾም የመልክቱ።
ቢ. ሲ፡ እቲ በታ ነብሪ