potato

This little potato could herald the beginning of the end for famine

This little potato could herald the beginning of the end for famine

ኣብ ነዘርላንድ ዝርከቡ ተመራመርቲ ሕርሻ ድንሽ ብጨዋም ማይ ባሕሪ ክበቍልን ክፈርን ከምዝኽእል ኣረጋጊጾም ክብል ቢቢሲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣቃሊሑ። እዚ ውጽኢት ምርምር ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ በዱ መሬት ክሕረስን ለሚዑ ፍርያም ክገብሮ ዘኽእል ብምዃኑ ክብሪ መነባብሮ ድኻ ህዝቢ ከመሓይሽ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ 90 ሃገራት ዝተወከሉ 546 ተወዳደርቲ ኣብ ዘካየድዎ ምርኢት፡ እቲ ብዶክተር ኣርየን ደ ቮስ ዝቐረበ ውጽኢት ሕርሻ ማይ ጨው ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ተመራማሪ፡ ማይ ባሕሪ ንሕርሻ ድንሽ ከም ዕንቅፋት ዘይኰነስ ከም ትዕድልቲ ክርአ ከምዝግባእ ኣረዲኡ። ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ነዘርላንድ ኣብ ዝርከባ ደሴታት ብማይ ባሕሪ ስለ ዘዕለቕልቓ፡ ኣብቲ ገማግም ዝርከብ ዋሕጢ ብጨው ዝተበከለን ንሕርሻ ዘይሰማማዕን ተገይሩ ክውሰድ ጸኒሑ እዩ። ሓደ ወዲ 59 ዓመት ሓረስታይ ብዘካየዶ ፈተነ ስለ ዝተዓወተ ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ምስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብምርድዳእ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ሕርሻ ክፍተን ጠሊቡ። ኣብ “ዓለምና ዝርከብ ማይ 89 ሚእታዊት ብጨው ዝተበከለ ከም ዝዀነን 50 ሚእታዊት ካብ ሕርሻ ዓለም ድማ ብማይ ጨው ናይ ምብካል ተኽእሎታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝርከብ ብምዃኑን ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ’ውን ብጨው ኣብ ዝተበከለ ምድሪ ስለ ዝነብር፡ ብዝሓሰረ መንገዲ እዚ ናብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከመይ ከምንቕይሮ ኢና ክንጽዕር ዘለና” ይብል እቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝፈተነ ሓረስታይ ቫን ሪሰልበርጊ። ማይ ባሕሪ ካብ ጨው ብምጽራይ ዝግበር መስርሕ ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ይትረፍ ዶ ኣብ ሕርሻ ዝውዕል ማይ ጥዑም ክርከቦስ ንምስታይ እውን ብዙሕ ድጎማን ሓገዝን እዩ ዝሓትት። ፓኪስታን ኣሽሓት መሬት ሕርሻ ኣዳልያ፡ ኣብ ነዘርላንድ ብማይ ባድ ካብ ዝዓቢ ድንሽ (Texel seed potatoes) ብኣማኢት ኩንታላት ጠሊባ ኣላ።