Michel Lotito

Things Michel Lotito has eaten

Things Michel Lotito has eaten

ማይክል ሎቲቶ ብ“በላዒ ኩሉ” ዝብል ስም’ውን ይፍለጥ’ዩ። እዚ በላዒ ኩሉ ዝብል መጸውዒ ከም ሳጓ ነዊሕ ዓመት’ዩ ምስኡ ገይሩ። ፈረንሳዊ ማይክል ሎቲቶ፡ ኩሉ ኣብ ብሽክለታ ዝርከብ መዘወሪ ስልክን (Cessna)ን፡ ሓንቲ 150 ዝዓይነታ ነፋሪት ብምልእታን ዝበልዐ ሰብ’ዩ። ብዘይካ’ዚ ማይክል ካብ 1959 ኣትሒዙ ክሳብ 1997 ኣብ ዘሎ ዓመታት፡ ብገምጋም ክሳብ 9 ቶን (90 ኩንታል) ዝበጽሕ ሓጻዊን በሊዑ። ማይክል ሎቲቶ፡ ብፍሉይ ጠራሙዝ፡ ሓጻውንን ካልኦት ተረርቲ ነገራትን ክበልዕ ቃሕ ከም ዝብሎ’ዩ ዝገልጽ። እዞም ማይክል ዝምገቦም ሓጻዊን ካልእ ሰብ ምስ ዝምገቦም ሰሚሞምን መዓናጡ ቀዲዶምን፡ ክሳብ ሞት ኣብ ዘብጽሑ ሕማማት ከም ዘውድቕዎ ፍሉጥ’ዩ። ንማይክል ሎቲቶ ግን መሊሶም ከህጥርዎ እንተዘይኮይኖም ካልእ ኣካላዊ ጉድኣት ኣየስዓብሉን። ሓካይም፡ ውሽጣዊ መርመራ ኣብ ዝገበሩሉ፡ ኣብ ልዕሊ መዓናጥኡን ከስዐኡን ኣዝዩ ረቂቕ ሽፋን ከም ዘለዎ ሓበሩ። እዚ ሽፋን ነቶም ዝምገቦም በላሕቲ ነገራትን ሓጻዊንን ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ጉድኣት ከየውርዱን ከይምርዝዎን ይከላኸል። ማይክል ሎቲቶ፡ ሓጻዊን ክምገብ እንከሎ መጀመሪያ ናብ ንኣሽቱ የዳቕቖም’ሞ፡ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ብማይ ከም ዝውሕጦም’ዩዝሕብር። ብተወሳኺ’ውን ብዙሕ ዓቐን ማዕድን ዘለዎ ዘይቲ ነቶም ቁርጽራጽ ሓጻዊን ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ክሕግዞም ብምባል ይሰቲ ምንባሩ ይፍለጥ። ማይክል፡ ኣብ መዓልቲ ክሳብ ሓደ ኪሎ ዝበጽሕ ሓጻዊን ይበልዕ ነበረ። ማይክል ሎቲቶ፡ 15 ዓረብያ፡ 7 መቐመጢ ቴለቪዥን፡ ክልተ ዓራት፡ ሳጹንን ካልእን ከም ዝበልዐ ይፍለጥ። ብተወሳኺ፡ ምልእቲ ነፋሪት ክበልዕ ክልተ ዓመት ከም ዝወሰደሉ ይንገር። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ባህርያት ማይክል ሎቲቶ ግን፡ ባናናን ዝበሰለ እንቋቚሖን ክበልዕ ከም ዝጽገም’ዩ። ማይክል ሎቲቶ፡ ኣብ 1981፡ ካብ ማሽን ከም ዝብርትዕ ብግብሪ ዘርኣየሉ እዋን ብምንባሩ፡ እቲ ዝዓበየ ዓወት’ዩ ኣመዝጊቡ። ማይክል፡ ሂወቱ ኣብ ዘስግእ ደረጃ ዘብጽሕ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ፡ ኣዝዩ ኣቐንዛውን ከቢድን መብጣሕቲ እዩ ኣካይዱ። ማይክል፡ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ናይ መብጣሕቱ ምሉእ ሮበት በብንእሽተይ በሊዑ ብምውድኡ፡ ፕሮፈሽናል ክበሃል ክኢሉ። ማይክል ሎቲቶ ኣብ መበል 57 ዕድሚኡ ኣብ ሰነ 2007 ብንቡር ሕማም ካብዛ ዓለም ተፈልዩ።