Fish Oil

The Truth About Fish Oil

The Truth About Fish Oil

ዘይቲ ዓሳ ኣብ ምፍዋስ ዝተፈላለዩ ሕማማት እቲ ዝበለጸ መድሃኒት ምዃኑ ብክኢላታት ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ። ብዙሓት ላዕለዎት ክኢላታት ጥዕና’ውን፡ ሕሙማቶም ዓሳ ብብዝሒ ክምገቡ ይመኽርዎም’ዮም። እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ድማ፡ ዘይቲ ዓሳ ንጥዕና እቲ ዝተመርጸ መድሃኒት ተባሂሉ ብብዙሓት ተመራመርቲ ስለዝሕበር’ዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ግን ዘይቲ ዓሳ ንፍወሳ መንሽሮ ከምዘደናጒዮ ዝግለጽ ውጽኢት ከምዝተረኽበ ተመራመርቲ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ተመራመርቲ ዘይቲ ዓሳ ነቲ ኣብ ምፍዋስ መንሽሮ ልዑል ተራ ዝጻወት ቀመማዊ ሳብስታንስ ዘይንጥፉ ከምዝገብሮ’ዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። “ዘይቲ ዓሳ ኣብ መስርሕ ሜታቦሊዝም ጣልቃ ብምእታው፡ ፍወሳ መንሽሮ ድሕሪ ምክያዱ ንዋህዮታት መንሽሮ ዳግማይ ክበራበሩ ዕድል ከምዝፈጥረሎም ኢና ኣረጋጊጽና’’ ዝበለ ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ፡ ሕሙማት መንሽሮ ኣብ ኣመጋግባኦም ዘይቲ ዓሳ ብብዝሒ ከየዘውትሩ መኺሮም። ኣብ ኣመሪካ ዝበዝሑ ሕሙማት መንሽሮ ዘይቲ ዓሳ ዝበዝሖ መግቢ ከምዝጥቀሙ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ ካልኦት ሃገራት’ውን ዘይቲ ዓሳ እቲ ዝበለጸ ምንጪ ጥዕና’ዩ እናበላ ከዘውትርኦ ጸኒሐን’የን።