Lotion

The Perfect Way to Apply Lotion

ሎሽን ልክዕ ከም ቫዘሊን ንቘርበት መለስለሲ ተባሂሉ’ዩ ዝስራሕ፣ ንቘርበት ድማ ልምጽምጽ የብሎን የለስልሶን። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ድማ ከም ጥዑም ሽታ ንቘርበትና ክንጥቀመሉ ንኽእል። ኣብ ዕዳጋታት ዝተፈላለዩ ሎሽናት ኣለዉ። ገለ ቅብኣን ሽታን ዘለዎም፡ ገለ ድማ ፎኲስ ሽታን ብዙሕ ቅብኣ ዘይብሎምን። ስለዚ፡ ንመርጾ ሎሽን ምስ ቈርበትና ዝሰማማዕ ክኸውንን ጥንቃቐ ክንገብርን ይ ግ ባ እ ። ምኽንያቱ፡ መጸበቒና ዝሓሰብናዮ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ቈርበት ከቃልዓና ስለዝኽእል። ቅድሚ ሎሽን ምጥቃምና ብግቡእ ክንሕጸብን ክንጸርን ይግባእ። ሎሽን ኣብ እንገብረሉ እዋን ዝግባእ ዓቐን ክንፈልጥ ይግባእ። ምልካይ ሎሽን ብሓይልን ቅልጣፈን ምስ ዝትግበር፡ እቲ ሎሽን ልሕምጥምጥ ብምባል ዘይተደልየ ት ር ኢ ት ክፈጥረልናን ንጥዕና ቈርበት’ውን ጽቡቕ ው ጽ ኢ ት ከም ዘይህብ’ዮም ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ዝመኽሩ።