History of the Kiss

The History of the Kiss | EAS

The History of the Kiss | EAS

> 5 የካቲት ከም ዓለምለኻዊ መዓልቲ ምስዕዓም ትፍለጥ። => ምስዕዓም ብስነፍልጠታዊ ኣጻዋውዕኡ፡ ፒልማቶሎጂ ይብሃል። ፍርሒ ናይ ምስዕዓም ከኣ ፒልማቶፎቪያ ይብሃል። => ብገምጋም ክርአ እንከሎ ሓደሰብ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ናይ ዕምሩ ኣብ መጻምድቱ ምስዓም የሕልፎ። => ክሳብ’ዚ እዋን ዝነውሐ ናይ ምስዕዓም ግዜ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክ ብ ረ ወ ሰ ን ዝሰፈረ፡ ኣብ ዓመተ 2011 ኣብ መንጎ ላ ኪ ሽ ን ን ኣ ኪ ች ን ዝ ብ ሃ ሉ መ ጻ ም ድ ቲ ዝ ተ ፈ ጸ መ ምስዕዓም’ዩ። እቲ ናይ ምስዕዓም እዋን ብዘይምቁራጽ ን46 ሰዓታትን 24 ደቓይቕን ት ሸ ዓ ተ ካ ል ኢ ት ን ቀጺሉ።  ል ክ ዕ ከም ኣሰር ኣጻብዕቲ ኣእዳውና፡ ናይ ከንፈር ኣሰር ’ውን ዝመሳሰል ኣይኮነን።  ውዑይን ዝቐልጠፈን ናይ ምስዕዓም ኩነት (ሮማንቲክ ኪስ) ካብ 2-3 ጸዓት ናይ ሓይልና ከህልኽ እንከሎ፡ ከም ፍረንች ኪስ ዝኣመሰለ ኣፍካ ምሉእ ብምኽፋትን ናይ መልሓስ ርክብ ዘለዎን ኩነት ምስዕዓም ከኣ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚእታዊት ጸዓት ናይ ኣካላትና የህልኽ።  ምስዓም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ባህታን ምዝናይን ክፈጥር እንከሎ፡ ዝነበረን ጭንቀት ኣብ ምፍዋስ’ውን ዕዙዝ ግደ ኣለዎ።  ብገምጋም ክርኣ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ደቀንስትዮ፡ ቅድመ መርዓኣን ጥራይ ምስ ሰማንያ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ምስዕዓም ተመክሮ ኣለወን።  ከም ሕጊ ናይ ምስዕዓም፡ ኣብ እዋን ምስዕዓም ልዕሊ 66% ካብ መጻምድቲ ኣዒንቶም ይዕምቱ።  ብገምጋም ክርኣ እንከሎ ሓደ ሰብ ቅድሚ ዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ምብጽሑ ምስ መጻምድቱ ወይ’ውን ኣፍቃሪቱ ይሰዓዓም።  ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ዝፍጸም ዓይነት ምስዕዓም፡ ካብ ባህሊ ጥንታውያን ሮማውያን ዝተወስደ ኮይኑ፡ ከም ምፍርራም ወይ ውዕል ናይ’ቲ ዝግበር መርዓ ከኣ ይሕሰብ።