highs exam results

The highest of highs exam results

The highest of highs exam results

* ንኣንበብቲ በሊ ምስ ነብስኺ
ኣላልዪዮም?
– ቅሳነት ተኽለ ይበሃል። ተማሃሪት
ታሽዓይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ ይስሓቕ ተወልደመድህን ከኣ
እየ።
* ብመጀመርያ ካብ ኵለን ኣብያተ
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከል
ዝለዓለ ነጥቢ ብምምጻእ ብምዕዋትኪ
እንቋዕ ሓጎሰኪ? እንታይ ይስማዓኪ
ኣሎ።
– ሓጎስ ኩላትና፡ የቐንየለይ? ፍረ
ጻዕረይ ብምርኣየይ ኣዝየ’የ ተሓጒሰ
ዘለኹ።
* ክንደይ ነጥቢ ኣምጺእኪ ኢኺ
ቀዳመይቲ ክትኮኒ ክኢልኪ?
– ገምጋም ነጥበይ 99.95 እዩ።
* ዳርጋ ኣይትጋገዪን ኢኺ ኔርኪ
ማለት ዲዩ?
– ኣብ ናይ ኢንግሊዝ ናይ 40 መርመራ
ሓንቲ ተጋግየ 39 ኣምጺአ’ምበር፡
ምሉእ 100% መምጻእኩ ነይረ።
* ብኸመይ ኢኺ ብዙሕ ከይተጋገኺ
ብልጽቲ ኴንኪ ነዚ ሕፍሶ ዓወት
ኣምጺእኪ?
– ፍጹም ዝበሃል ሰብ የለን። ዘይጋገ’ውን
የለን። ኣነ ነዚ ዓወት ዝበቓዕኩ ከኣ፡
ኣበርቲዐ ሳላ ዝጸዓርኩ’ኳ እንተዀነ፡
ተራ ወለደይን መማህራነይን’ውን ኣዝዩ
ዓቢን ዘይነዓቕን’ዩ ነይሩ። ራኢን ዕላማን
እንተለካ ዘይከኣል ነገር የለን።
* ካልኦት ዘይረኸቡዎ ዓወት
ምጭባጥኪ እንታይ’ዩ እቲ ምስጢር?
– ኣነ ፍልይቲ ሰብ ስለዝኾንኩ
ኣይኮንኩን ነዚ ዓወት በቒዐ። ፍሉይ
ኣእምሮን ብቕዓትን’ውን የብለይን።
ምናልባት እቲ ምስ ካልኦት ዝፈላልየና፡
እቲ እንኽተሎ ሜላን ኣገባብን ክኸውን
ይኽእል እዩ።
* እንታይ ፍሉይ ሜላን ኣገባብን
ኢኺ ትኽተሊ ኔርኪ?
– ካብ ናይ ካልኦት ተማሃሮ ኣዝዩ
ዝተፈልየ ቅድን ሜላን ኣለኒ ክብል
ኣይደፍርን እየ። ግና እቲ ዝገብሮ
ጻዕሪ፡ ኣብ ሓደ ፍሉይን ዓቢን ናይ
መጻኢ ሕልመይን ራኢየይ ተመርኲሰ
ስለዝገብሮ ክኸውን ይኽእል’ዩ እቲ
ፍሉይነት።
– ንትምህርቲ እትገብሪዮ ጻዕሪ ከመይ
ይመስል?
* ኣነ ንትምህርቲ ፍሉይን ብርቱዕን
ጻዕሪ የድልየካ’ዩ ዝብል እምነት
የብለይን። እቲ ዝዓበየ እንሕተቶ ነገር
ቅሩብነትን ተገዳስነትን እዩ። ዝዀነ
ተማሃራይ ንትምህርቲ ቅሩብነትን
ተገዳስነትን እንተደኣ ሃሊዩዎ፡ ቅሩብ
ጻዕሪ እዩ ዝሕተት። ንሕና ተማሃሮ ካልእ
ስራሕ የብልናን። እቲ ዝዓበየ ስራሕና
ትምህርቲ እዩ። ኣነ ብፍላይ፡ ኣብ ክፍሊ
ንዝወሃብ ትምህርቲ’የ ብኣተኲሮን
ብምሉእ ኣእምሮይን ዝከታተሎ።
ንግዜይ መቓቒለ ከኣ እጥቀመሉ። ኣብ
ገዛ ከኣ ነቲ ኣብ ክፍሊ ዝተማሃርኩዎ
እደግሞ።
* ወለድኺ እንታይ ሓገዛት እዮም
ዝገብሩልኪ?
– ብመጀመርያ፡ ነቲ ኵሉ ዘድልየኒ
ነገራት ብምቕራብ፡ ንትምህርቲ
ድልውቲ ከም ዝኸውን’ዮም ዝገብሩ።
ዘድሊ መጻሕፍትን ናውቲ ትምህርትን
ይቕርቡለይ። ብሞራልን ብኣካል
ብምትብባዕን ብምሕጋዝን’ውን ወትሩ
ኣብ ጎነይ እዮም። ባባ መምህር
ስለዝኾነ ዘድሊ ትምህርታዊ ሓገዛት’ዩ
ዝገብረለይ። ማማ ከኣ ምእንቲ
ናይ መጽናዕቲ ግዜ ከይውሕደንን
ትምህርተይ ከይርስዕን፡ ስራሕ ገዛ
ኣይተጽዕቐለይን እያ።
* ምስ መማህራንኪ ዘለኪ ርክብከ?
– ኣብ ቤት ትምህርትና ዘለዉ
መማህራንን ኣለይትናን ኵሎም
ፍሉያት እዮም ኢለ እየ ዝገልጾም።
ንሕና ነፊዕና ዘዕግብ ውጽኢት
ከነምጽእ ወትሩ ምስ ጸዓሩ እዮም።
ኣረዲኡኒ ኢልካ ኬድካዮም ፍጹም
ኣይህከዩን ኣይደኽሙን እዮም። ምስኡ
ከኣ ሞራልን ምትብባዕን ይገብሩልና።
ንብሉጻት ዝኾንና ተማሃሮ ከኣ፡ ምእንቲ
ንካልኦት ክንጸሉ እናተባህለ ብዙሕ ግዜ
እዩ ናይ መተባብዒ ሽልማት ዝወሃብ።
* እቲ ዓቢ ሕልምኽን ራኢኽን
እንታይ’ኮን ይኸውን?
– ጌና ካብ ሻድሻይ ክፍሊ እንከለኹ
ኣትሒዘ ዓቢ ሕልምን ድሌትን
ሒዘ’የ ዝጒዓዝ ዘለኹ። ኣብ መጻኢ
ጠፈርተኛ’የ ክኸውን ዝደሊ። ካብ
ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ጓለንስተይቲ
ጠፈርተኛ ክኸውን ዓቢ ሕልሚ እዩ
ዘለኒ።
* ብዙሓት ደቀንስትዮ ኣብ መባእታ
ጽቡቕ ይጸንሓ’ሞ፡ ካብ ማእከላይ
ደረጃ ጀሚረን ኣብ ካልኣይ ደረጃ
ኣብ ዝሰጋገራሉ፡ ብሰንኪ ማሕበራዊን
ባህሪያዊ ለውጥታትን ጽልዋታትን
ድሌተን መንፍዓተን ጻዕረንን
እናንቆልቆለ ክኸይድ እዩ ዝረአ።
ንስኺ’ኸ ንነብስኺ ኣብ ግምት ኣእቲኺ
እንታይ ርእይቶ ኣለኪ ኣብዚ ጉዳይ?
– ኣነ ሕልሚ፡ ራኢን ዕላማን እንተለካ
ዝኾነ ሓይሊ መጺኡ ካብ መስመርካን
ጒዕዞኻን ዘሰናኽለካ ከም ዘየለ’የ
ዝኣምን። ምናልባት እንተዘይኮይኑ
ግን፡ ወይ ቅኑዕ ዕላማን ሕልሚን
ኣይነበረናን፡ ወይ ከኣ ኣብ ገዛእ ርእስና
ዝነበረና ተኣማንነትን ቆራጽነትን ኣዝዩ
ትሑት’ዩ ነይሩ ማለት እዩ።
* እሞ ኣብ መጠረሽታ ናብ
ሕልምኽን ድሌትክን በጺሕኪ
ከርእየኪ እናተመነኹ፡ ኣብ መጠረሽታ
ከተመሓላልፍዮ እትደልዩ መልእኽቲ
እንተሎ ዕድል ክህበኪ።
– መጀመርያ ንዅሎም ተማሃሮ
ብፍላይ ነቶም ኣብዚ እዋን’ዚ
ውጽኢቶም እናተሓተ ዝመጽእ ዘሎ
ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣብ ትምህርቶም ምሉእ
ተገዳስነት ገይሮም ብምስራሕ ነፊዖም፡
ንገዛእ ርእሶም ወለዶምን ሃገሮምን
ክኾኑ እናተላበኹ፡ ነቶም ናብዚ ዓወት
ንኽበጽሕ ብዙሕ ሓገዛቶምን ደገፎምን
ዝገበሩለይን ዝገብሩለይ ዘለዉን
ወለደይ፡ መማህራነይ፡ መሓዙተይን
መማህርተይን ብዙሕ አመስግን።