benefits of turmeric

The health benefits of turmeric

The health benefits of turmeric

ህሩድ፡ ኣዝዩ ልዑል ትሕዝቶ ጸረ-ምራተ ዘለዎ ቀመም’ዩ። ንባህርያዊ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከምዘሐይል ድማ ይንገረሉ። ሓያል ጸረ-ኣነዳሪ ምዃኑ’ውን ይፍለጥ። ብዛይካ’ዚ ብሕማም ሪሕ ዝሳቐዩ ሰባትን ናይ መጋጥሞ ጸገማት ዘለዎም ሰባትን ከም መድሃኒት ከዘውትሩዎ ይረኣዩ። ስለዚ ህሩድ ጸረ-ረኽሲ ብምዃኑ ብቚልን ካልእ በላዕተኛታት ይቐትል።ህሩድ (turmeric) ዓሌት ዝንጅብል ኮይኑ ከም ቀመም ኮይኑ ኣብ መግቢ ምስ ዝኣቱ ነቲ መግቢ ብጫ ሕብሪ ከምዝህልዎ ይገብር። ኣብ ዓሌት ንህሩድ ብብዝሕን ብቐጻልን ዝጥቀምሉ ሰባት ህንዳውያን’ዮም።ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤተ ፈተነ ከምዝተረጋገጸ፡ ብሰንኪ ጸርጊ ወይ’ውን ቀመማዊ ፍወሳ (chemotherapy) ከይዕጽም ይከላኸለሉ። ብፍላይ ሽኮርያ ንዘለዎም ሰባት። ጠቕሚ ህሩድ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣንጻር ነድሪ ግርጻን ይቃለሱ፡ ረኽሲ ሳንቡእ፡ ሕማም ለምጺ፡ ረስኒን ጸገማት ጽግያትን’ውን ይከላኸል።