benefits of tomatoes

The health benefits of tomatoes

The health benefits of tomatoes

ኣብ ቆርቦት ኮሚደረ ዝርከብ ‘ላይኮፐን’ ዝተባህለ ቀመም ኣብ ምጉዳል ሕማማት ወቕዒ ልቢን ሕማም ልቢን ከምኡ’ውን መንሽሮ ልዑል ተራ ከምዘለዎ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ገሊጾም። እቶም ተመራመርቲ ብሓገዝ ቀመም ላይኮፐን፡ ‘ንኣተሮኖ’ ዝተባህለ ከኒና ከምዝሰርሑ ብምጥቃስ፡ ኣብ ምጉዳል’ዞ ዝተጠቕሱ ሕማማት ዘይንዓቕ ኣበርክቶ ከምዝህልዎ ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ኣመጋግባ’ቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከቡ ሕብረተሰባት ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ከምዘምጽእ ኣረዲኦም። ኣቐዲሙ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣብ ቆርቦት ኮሚደረ ዝርከብ ቀመም ‘ላኮፐን’ መትረባት ደም ኣብ ምኽፋት ከምዝሕግዝ፡ ከምኡ’ውን ብቕዓት ሰራዉር ደም ኣብ ምሕያልን ንዝደረቑ መትረባት ደም’ውን ኣብ ምልስላስን ዋሕዚ ደም ኣብ ምስሳንን ከምዝጠቅም ተገሊጹ’ዩ። መራሒ ናይቲ መጽናዕቲ፡ ውጽኢት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ብስራት ዜና ዝሓዘን ሽግር ብዙሓት ኣብ ምቅላል ዘይንዓቕ ኣበርክቶ ዝህልዎን ብምዃኑ፡ ዝያዳ መጽናዕቲ ተኻይዱሉ ኣብ ምህዳእን ምፍዋስን ሕማማት ልቢን ወቕዒ ልቢን ክውዕል ጸዊዑ። ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ቀ መ ም ኣብ ምፍዋስ ቃ ን ዛ መላግቦታትን ሽኮርያን ከምኡ’ውን ኣብ ካ ል ኦ ት ነድሪ ዘለዎም ሕማማትን ከምዘገልግል ኣ ረ ዲ ኡ ። ብዝተመሓየሸ ኣገባብ እንተድኣ ቀሪቡ ድማ ሕማም መንሽሮ ኣብ ምህዳእ’ውን ከገግልግል ከም ዝኽ እል ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡ ብፍላይ ብሕማማት ልቢን ወቕዒን ልቢን ዝሳቐዩ ሰባት ብዙሕ ፍሩታትን ኣሕልምልቲን ምምጋብ ከምዘድልዮም መኺሮም።