benefits of avocado

The health benefits of avocado

The health benefits of avocado

* ክኢላታት ሰራሕቲ ኬክ
ወይ’ውን ዶልሺ፡ ኣቮካዶ ከም ጠስሚ
ክንጥቀመሉ ከም እንኽእል እዮም
ዝገልጹ። እዚ ዓይነት ፍሩታ ብፍላይ
ኣብ ዶልሺ ሻሂ፡ ከም መቐየርታ
ጠስሚ ኰይኑ ከገልግል ከም ዝኽእል
እዮም ዝሕብሩ። ጠስሚ ኣዝዩ ብዙሕ
ካሎሪ ከምኡ’ውን ስብሒ ይርከቦ።
ብተመሳሳሊ ኣቮካዶ እኹል ዓቐን
ካሎሪ ከም ዝርከቦ ይፍለጥ። ብገምጋም
ኣብ ፍርቂ ናይ ሓንቲ ማእከለይቲ
ኣቮካዶ፡ ኣስታት109 ካሎሪ ይርከብ።
* ኣቮካዶ፡ ምስቶም ኣደነቕቲ
መግቢ እዩ ዝጥቀስ። ብመልክዕ
ጽማቚ ተዳልዩ እንክስተ ድማ፡ ኣብ
ጥዕና ኣካላት ብዙሕ ረብሓ ከምዘለዎ
ክኢላታት ይገልጹ። ስብሒ፡ ፕሮቲን፡
ኣንቲኦክሲዳንት፡ ቪታሚን ‘ኤ’ን
‘ኢ’ን ይርከቦ። እዚ መኣዛ ዘለዎ
ኣቮካዶ
ትሕዝቶ፡ ቆርበትና ብሩህን ጠሊ
ዘለዎን ክኸውን ይሕግዝ። ብዘይካ’ዚ
ኣብ ቆርበትና ዝርከቡ ዋህዮታት
ጥዕና ዘለዎም ክዀኑ የኽእል።
ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣቮካዶ
ምምጋብ፡ ንዋህዮታትና ካብ እርጋን
ይከላኸለሎም። ብተወሳኺ’ውን
ኣቮካዶ ምስ መዓር ወይ’ውን ርግኦ
ሓዊስና ገጽና ምስ እንለኽዮ ገጽና
ወዝ ዘለዎ ክኸውንን ደሚቑ ክርአን
ከምዝሕግዝ ክኢላታት ይሕብሩ።
* እዚ ኣብዚ ሎሚ እዋን ኣዝዩ
ፍሉጥ ፍሩታ ኰይኑ ዘሎ ኣቮካዶ፡
ካብ ቀደም ዘመን ካብ ግዜ ኣዘቲክ
ኣትሒዙ ዝነበረ’ዩ። ኣብ ማእከላይን
ደቡብን ኣመሪካ ብዝያዳ ዝሃልኽ
ዝነበረ ኣቮካዶ፡ ብሓደ ካሊፎርኒያዊ
ሓረስታይ እዩ ‘ኣቮካዶ’ ዝብል ስም
ተዋሂቡዎ።