coronavirus vaccine

The first human trial of a vaccine to protect against pandemic coronavirus

The first human trial of a vaccine to protect against pandemic coronavirus

ሎሚ ሰኑይ 16 መጋቢት 2020 ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 45 ወለንተኛ መንእሰያት ክታበት ንምርካብ ፈተነ ኮሮና ቫይረስ ክካየዶሎም ከምዝጀመረ ሓደ በዓል መዚ ኣሜሪካን ክምእ’ውን መርበብ ሓበሬታ CNBC ኣፍሊጡ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ቤት መግብን መስተታትን ከሙኡ’ውን ድኳናትን ተዓጺየን ይርከባ ኣለዋ። እተን ኣብያተ መግብታት ግና ናይ #ዴሊቨሪ ኣገልግሎት ጥራይ ይህባ ከምዘለዋ ተፈሊጡሎ።
ነዚ ድሮ ሎሚ ዝጀመር ፍተነ ክታበት ጽቡቕ ዉጽኢት ክርከቦ ድማ ተመራመርቲ ይገልጹ።
ኣምላኽ ይሓግዝ!!

ሓበሬታ ሓይሊ እዩ!
ምንጪ CNBC
16/03/2020
ነዚ ኣገዳስን ጥዑምን ዜና ህዝብና ከነረጋግእ ሸር ብትገዳስነት፡፡

ህጂ’ውኝ ንምሉእ ጸብጻብ ናይቲ ጽሑፉን ትሕዝቶን ሒዝና ድሕሪ ገለ ሰዓታት ክንምለሰኩም ኢና።