The Best Relationship Starts with Friendship

The Best Relationship Starts with Friendship

– ንስኻ እቲ እንኮ በታ ጓለነስተይቲ
እትእመንን ዝበለጽካን ምዃንካ፡ መጠን
ኣብ ልባ ዘለካ ቦታ ክትነግረካ፡ ብቕንዕና
ንስሚዒታታ ክትገልጸልካ፡ ምሳኻ ንምዕላል
ምቹእ ቦታ ክትመርጽ እንተኽኢላን
ተፈቒርካ ኣለኻ ማለት’ዩ።
– ኣዒንቲ ጽቡቓት መግለጺ ስምዒታት
እየን። ስለዚ ድማ ከተዕልላ ኮነ ክትጥምታ
ከለኻ እትህበካ ኣድህቦ ክትከታተሎ
ክትክእል ኣለካ። ተመሲጣ ዲያ? ብዓይኒ
ፍቕሪ ዲያ ትጥምተካ ዘላ ዋላስ ካልእ
ከተስተውዕለላ ይግባኣካ። ምሳኻ ዘላ
ጓል ተፍቅረካ እንተኾይና ኣዒንታ ካብ
ኣዒንትኻ ኣይክትፈልየንን’ያ።
– ዝተፈላለየ ህያባት፡ ካልኦት ጽቡቓት
ናይ መዘናግዒ ቦታታት፡ መሪጻ ምስ
ትዕድመካ፡ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክትምስጠካ
ተፈቲናን፡ ክትሓተካ ከይተጸበኻ በቲ
ተርእየካን ተዕልለካን ዲሌታታ ከተጽንዖም
ፈትን።
– ናይ ብሓቂ ኣብ ፍቕርኻ ጥሒላ
እንተላ፡ ብዘይካኻ ካልእ ወዲ – ወዲ
ኣይኮነን ንዓኣ። ንስኻ ዝበለጸ ሰብ ኢኻ
ንዓኣ። ዕላልካ ክትሰምዕን ምሳኻ ብዙሕ
ግዜ ከተሕልፍን’ያ ትደሊ። በዚ ድማ
ንስኻ ምሳኻ ኣብ ዓሚቚ ፍቕሪ ጥሒላ
ምህላዋ ክትርዳእ ትኽእል።
– ብሓቂ ኣብ ፍቕሪ እንተደኣ ኣላ
ኮይና፡ ጽቡቕ ገይራ ክትቅበለካን ብብሩህ
ገጽን ፍሽኽታን ክትርእየካን’ያ። ምሳኻ
ኣብ ትህልወሉ ድማ፡ ኣብ ፍቕራዊ
ስምዒት ጥሒላ ንእትሓቶን እትደልዮን
ከተተግብረልካ ድልውቲ ክትከውን’ያ።
– ንምምሳጥካ ወትሩ ድልውቲ
ክትከዉን’ያ፣ ንኽትሓታ ድማ መገዲ
ክትከፍተልካ ክትፍትን’ያ። ድሌታትካ
ኣጽኒዓ ንምምሳጥካ ኣብ ፍቕሪ ንምዉዳቕካ
ክትጽመድ’ያ፣ ስለዚ ንምሕታታ ድሕር
ኣይትበል።
– ጓል ንሓደ ወዲ እንተፍቂራቶ
ምስ መሓዙታን ትፈልጦም ሰባትን
መሳርሕታን ብዛዕባኡ ምዝራብ ባህ ስለ
ዝብላ፡ ወትሩ’ያ ስሙ እተልዕል። ምስኡ
ክትህሉን ክትርአን ድማ ትደሊ። ስምካ
ወትሩ ብድሕሬኻ ዝልዓል እንተኾይኑ
ግና ተፈቒርካ ኣለኻ።
– ጓል ኣፍቂራትካ ምስ እትህሉ፡ ኣብ
ሰላምታ’ውን ክትገልጸልካ ትፍትን’ያ፣
ፍቕራዊ ሰላምታ’ያ ትልግሰልካ።
ክትስዕመካ ከላ’ውን ሕሹዂታ
ድምጺ ብምፍጣር ወላ እንተብፍላጥ፡
እንተብዘይፍላጥ ትምስጠካ’ያ።
– ጓል ኣፍቂራትካ ምስ ትህሉ፡ ንሳ ትደልዮ
ነገራት ከመይ ምዃኑን ከመይ ክትከውን
ከም ዘለካን ትእምተልካ’ያ። ወትሩ ከምዚ
ክትከውን ኣለካ እናበለት’ውን ከተረድኣካ
ትፍትን። ካባኻ ትደልዮን ትጽበዮን’ውን
ትሕብረካ። ስለዚ ኣድህቦ ሃባ።
– ጓል ኣፍቂራትካ እንተላ ተገዳስነት’ያ
ኣብ ልዕለኻ እተሕድር። ብዛዕባ ኩነታት
ጥዕናኻን ኣብ ምፍዋስ ሕማምካን
ከይተረፈ ብንጥፈት ትዋሳእ።
– እዚ ዓሰርተ መገድታት ጓል ፈትያትካ
ከም ዘላ ዝሕብር’ዩ። ስለዚ ንብዙሓት ካብዘን
ምልክታት እንተተዓዚብካ – ከይተማታእካ
ሕተት ክሰልጠካ ተስፋ ድማ ንገብር።