baby that divided a nation

The baby that divided a nation

The baby that divided a nation

ሪካርዶ ራስ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2015 ሓንቲ ደቒቕ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ብምውላድ ናይዚ ዓመት ቀዳማይ ሃንጋራያዊ ህጻን ተባሂሉ ተቓሊሑሉ ነይሩ። ስእሉ ድማ ኣብ ብዙሓት ማሕበራዊ መራኸቢታት እናተዘርገሐ ናይ ደስደስ መልእኽቲ ይፍኖ ነይሩ። እዚ ግና ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃንጋሪ ተደጒሉ ዘሎ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ንግዳም ቀሊዑ ኣውጺእዎ። ሓደ ካብቶም ብጸቢብ ናይ ኣፋላላይ ስምዒታት ዝፍለጡ ካብ መራሕቲ የማናውያን ሰልፍታት ንህጻን ሪካርዶ ምስ ናይ ስድርኡ ስእሊ ገይሩ ኣብ ፈይስ ቡክ ዘርጊሑ ክጻረፍ ጀሚሩ። ሪካርዶ ካብ ዓሌት ሮማ (ጂፕሲ ዝበሃሉ ብህዝቢ ኤውሮጳ ፍንፉናት ዓሌት) ከም ዝዀነን፡ ዓሌት ሮማ እናበዝሑ ከይዶም ንደቀባት እታ ሃገር ከምዝዕብልሉን ኣቃሊሑ። ነዚ ኣበሃህላ ብዝድግፉን ብዝቃወሙን ከኣ እታ ሃገር ኣብ ክልተ ተገምዐት። ወለዲ ሪካርዶ ግና ወድና ኣብ ሓድሽ ዓመት ድሕሪ ሓንቲ ደቒቕ ባዕሉ ብፍላጥ ስለ ዘይተወልደ በደለኛ ኣይኰነን ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ኣብ ሃንጋሪ ዝርከቡ ሮማ (ጂፕሲ) ብሰንኪ ጸቢብ ብሄራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዓሌታውያን ናይ ጽልኢ ጎስጓስ ከም ዝካየደሎም ጸብጻባት ኤውሮጳ ይሕብሩ።