Dobri Dobrev

The Amazing Story Of Dobri Dobrev

The Amazing Story Of Dobri Dobrev

ዶብሪ ዶብሬቭ ወዲ 98 ዓመት ቡልጋርያዊ’ዩ። ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ናይ ምስማዕ ክእለቱ ዝሰኣነ ውጻእ መዓት’ዩ። ንሱ ካብታ ዝነብረላ ቁሸት መዓልታዊ ናብ ከተማ ሶፍያ 10 ኪሎ ሜተር ብእግሩ እናተመላለሰ ክልምን ይውዕል። ባዕሉ ዝሰርሖ ክዳንን ጫማን ለቢሱ‘ዩ ዝረአ እዚ ኣረጋዊ። ኣብ ከተማ ሶፍያ ፈቐዶ ኣብያተ ክርስትያናት ዝመላለሱ ዝፈልጥዎ ለገስቲ ምስ ተኾብሉ ብምስጋና ከም ዝሰግደሎም ጥራይ እምበር፡ ለሚኑ ዝኣከቦ ገንዘብ ሓንቲ ቀያሕ ሳንቲም ከየትረፈ ንካልኦት ድኻታት ከም ዝውፍዮ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ንሱ ንባዕሉ በቲ ካብ መንግስቲ ዝረኽቦ 80 ዩሮ ጥሮታ እናነበረ ነቲ ለሚኑ ዘዋህለሎ ልዕሊ 40,000 ዩሮ፡ ንዘኽታማትን መሐደሲ ዝዓንዉ ዘለዉ ገዳማት ቡልጋርያን ከም ዝወፈዮ ብዝገበርሉ ምክትታል ክፈልጡ ብምኽኣሎም ብተግባራት እቲ ሽማግለ ኣዝዮም ተመሲጦም ኣለዉ። ካብ ሽዑ ንደሓር ከኣ ክተኹብሉን ከኽብርዎን’ዮም ተራእዮም።