smartphone

What to look for when you’re buying a new smartphone

What to look for when you’re buying a new smartphone ዝተራቐቓ ተለፎናት ህይወትና ንምቅላል እየን ዝስራሓ። በዘን ዝተራቐቐ ተለፎናት ብዙሕ ክግበር ከም ዝከኣል’ዩ ድማ ዝግለጽ፤ ኢንተርነት ክትጥቀም፡ ኣጀንዳኻ ክትከታተል፡ ኣንፈት ክትፈልጥ፡ ውጽኢት ስራሕካ ክትከታተል፡ ምስ ብጾትካ ሓበሬታ ክትለዋወጥ፡ ከተንብብን ክትጽሕፍን፡ ሙዚቃ ክትሰምዕ፡ ዝተፈላለዩ ቪድዮ ክትዕዘብ፡ ወዘተ. የገልግላ። እታ ንዓኻ ልክዕ እትኸውን ተለፎን ኣብ ምምራጽ ግን …

What to look for when you’re buying a new smartphone Read More »