Naturally Curly

Aevin Dugas Got the World’s Largest Afro – Naturally Curly

Aevin Dugas Got the World’s Largest Afro – Naturally Curly ተወላዲት ኒው ኦርልያንስ (ኣመሪካ) ኤይቪን ዱጋስ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሰንጣቒት ዘለዎ ኣፍሮ ጸጕሪ ርእሲ ብምውናን ክብረ-ወሰን ሰይራ። ንሳ፡ ሓደ ሜትሮን 30 ሴንቲሜትርን ሰንጣቒት ዘለዎ ሞዳ ጸጕሪ ብምውናን እያ ኣብ መዝገብ ክብረወሰናት ጊነስ ክትሰፍር ዝኸኣለት። ካብ ምሒር ምብዝሑን ምንውሑን ዝተላዕለ ከኣ ነቲ ኣብ ዓለምና ንዝሓጸረ …

Aevin Dugas Got the World’s Largest Afro – Naturally Curly Read More »