malaria test

Ugandan wins Africa prize for bloodless malaria test

ወዲ 24 ዓመት ኡጋንዳዊ መንእሰይ ንሕማም ዓሶ ብቐሊል መንገዲ ክትምርምር እትኽእል መሳርሒት ብምምሃዙ፡ ካብ ‘ሮያል ኣካዳሚ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኣፍሪካ’ ዝተባህለ ትካል ስልማት ከም ዝዓተረ ተሓቢሩ። እቲ ብራየን ጂታ ዝስሙ መንእሰይ ኣማዕቢሉዋ ዘሎ ዲጂታዊት መሳርሒት፡ ዝዀነ ቅምሶ ናይ ደም ይኹን ካልእ ዘየድልያ ምዃና ብልጫ ከም ዘለዋ ይጥቀስ። እታ ማቲባቡ ዝብል ስም ተዋሂቡዋ ዘሎ መሳርሒት እትዓየሉ ኣገባብ፡ …

Ugandan wins Africa prize for bloodless malaria test Read More »