cancer risk

Good night’s sleep helps reduce cancer risk

Good night’s sleep helps reduce cancer risk ጽቡቕ ድቃስን ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ንደቂተባዕትዮ ካብ መልከፍቲ መንሽሮ ጽኪ ፕሮስተይት ከምዝከላኸል ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ። እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ኣካላትና እኹል ሆርሞን መላቶኒን ከፍሪ ስለዝኽእል፡ ከም ውጽኢቱ እቲ ኣብ ከባቢ መትሎ ኣብ ዝርከብ ጽኪ መንሽሮ ናይ ምኽሳት ተኽእሎኡ ዝወሓደ ይኸውን። ሆርሞን መላቶኒን መስርሕ ድቃስ ዝቆጻጸር ስለዝዀነ …

Good night’s sleep helps reduce cancer risk Read More »