Eyeball

Surgically Implanted Eyeball Jewelry

Surgically Implanted Eyeball Jewelry

ኣብ ኒውዮርክ (ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ) ሓደ ናይ ዓይኒ ሓኪም፡
ኣብ ዓይኒ ናይ ሓንቲ መንእሰይ ካብ
ፕላቲንዩም ዝተባህለ ባእታ ዝተሰርሐ
ናይ ልቢ ቅርጺ ዘለዎ ሱቕሬን ድሕሪ
ምስኩዑ፡ እቲ ጉዳይ ብዙሓት ናይ ስነምግባር ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ።
ዶክተር ኤሚል ቺን ኣብ ዓይኒ ናይ
ጓል 25 ዓመት ሉሲ ሉካያንኮ መጥባሕቲ
ብምክያድ እዩ ነቲ ስቝሬን ከእትዎ
ዝኸኣለ።
እታ መንእሰይ ነቲ መጥባሕቲ ክካየደላ ሰለስተ ሽሕ ዶላር ከምዝኸፈለት
‘ኢንፎርሜሽንኤን.ጂ.ኮም ዝተባህለ
መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።
እቲ ዶክተር፡ ምዕቡል ጨረርታ
ተጠቒሙ ነቲ መጥባሕቲ ከምዘካየዶ ከኣ
እቲ ምንጪ የረድእ።
ይኹን’ምበር፡ ብዙሕ ሞራላውን
ማሕበራውን ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ።
ኣብታ ሃገር ዝርከባ ብዙሓት ናይ
ሕክምና ማሕበራትን ትካላታትን፡ እቲ
ተግባር ቅቡል ከምዘይኮነ እየን ዝገልጻ ዘለዋ።