Alaska

Sun Sets in Barrow, Alaska, For First Time in Nearly 3 Months

Sun Sets in Barrow, Alaska, For First Time in Nearly 3 Months

ኣብ ርሑቕ ሰሜን ኣላስካ እትርከብ ባሮው ዝተባህለት ዓዲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ብርሃን ጸሓይ ከይተፈልያ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ንሓጺር ሰዓታት ጸሓይ ከምዝዓረበት፡ ኤክሳይት ኒውስ ዝተባህለ መርበብ ዜና ንትካላት ሚዮቶሮሎጂ ናይታ ሃገር ብምጥቃስ ሓቢሩ። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ካብ 10 ግንቦት ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ብርሃን ናይ ጸሓይ ዝጸንሐት እታ ዓዲ፡ ብዓርቢ 2 ነሓሰ ሰዓት 2፡00 ናይ ለይቲ ጸሓይ ዓሪባ። ይኹን’ምበር ድሕሪ ሓደ ሰዓትን ርብዕን ልክዕ ሰዓት 3፡12 ናይ ለይቲ እንደገና በሪቓ። ከተማ ባሮው ብሳላ (ሳላ) ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጥኣ ቀጻሊ ብርሃን ጸሓይ ከምእትረክብ ዝገልጹ ክኢላታት ዑደት ምድሪ፡ እታ ዓዲ ካብ ሕጂ ጀሚራ ክሳብ ወርሒ ሕዳር፡ እትረኽቦ ብርሃን ጸሓይ መዓልታዊ እናነከየ ክኸይድ ምዃኑ ኣረዲኦም። ብድሕሪኡ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ጸሓይ ከምዘይትበርቕ ብምሕባር ከኣ፡ እዚ ኩሉ እታ ከተማ ኣብ ጫፍ ናይቲ መሬት እትሕምበበሉ ዘንጊ ስለእትርከብ፡ ምስ ዙረት መሬት ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣገንዚቦም። እታ ዓዲ 4,500 ተቐማጦ ዘለዉዋ ኮይና፡ መብዛሕትኦም ተቐማጦኣ ጸሓይ ብምዕራባ ብዙሕ ዘይግረሙ እኳ እንተኾኑ፡ ሓያለ ካብኣቶም ግን ጸልማት ክርእዩ ንደገ ከምዝወጹ’ዩ እቲ ምንጪ ዝሕብር። “ለሚድናዮ ኢና” ይብል ሓደ ካብ 1978 ክሳብ ሎሚ ኣብታ ከተማ ዝተቐመጠ ነባሪ፡ “ብፍላይ ኣነ ጸሓይ ኣይጸልእን እየ። ቀትሪ ትሰርሕ፡ ቀትሪ ትድቅስ። ካብዚ ዝዓቢ ነገር እንታይ ኣሎ!?