Michigan's Pia Farrenkopf

Story of Michigan’s Pia Farrenkopf found MUMMIFIED

Story of Michigan’s Pia Farrenkopf found MUMMIFIED

ሚሺጋን ኣብ ዝተባህለት ክፍለ ሃገር ኣመሪካ ኣብ ትርከብ ከተማ ፖንቲያክናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ትሰርሕ ዝነበረት ፒያ ፋረንኮፍ ካብ 2009 ንደሓር ብጎረባብታ ዀነ ብመሳርሕታ ኣይተራእየትን። ገዝኣ ናይ ምዕናው ምልክታት ይርኣዮ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ክልተ ክኢላታት ጽገና ብትካል ዋና ገዛ ተኣዚዞም ክፍትሽዎ ከይዶም። ኣብቲ ብጣሕሲ ተኸቢቡ ዝነበረ ገዛ ኣብ ዝነበረት ጂፕ ዝዓይነታ መኪና ምስ ጠመቱ ስጋኡ ኣርጊፉ ዝወደአ ዝደረቐ ኣስከሬን ከም ዘሎ ተዓዚቦም። ድሕሪኡ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ናይ ፒያ ፋራንኮፍ ኣስከሬን ከም ዝዀነ ተፈሊጡ። ጥቓ እቲ ኣስከሬን ሽጋራታትን ዘይተወደአ ጠራሙዝ ነቢትን ነይሩ። እቲ ኣስከሬን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ እኳ እንተገበረ፡ ድሕሪ ምስዋራ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘባ እናተሳሕበ ወጺኡ፡ ኣብ ናይ 2010 ምርጫ እውን ብስማ ተመዝጊቡ ዝተሳተፈ ሰብ ከም ዘሎ ካብ ሰነዳት ተረኺቡ እዩ። እቲ ዝደረቐ ኣስከሬን ንመርመራ ገበን ኣጸጋሚ እኳ እንተዀነ፡ ሃንደበታዊ ሕማም ወይ ኩነታት ርእሰ ቅትለት ክኸውን ከምዝኽእል መርመርቲ ይእምቱ። እንታይ ዓይነት ጽሙው ህይወት ዘለዎ ሰብ እዩ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ሓታቲ ወይ ደላዪ ዘይብሉ?