MRSA bacteria

Staphylococcus aureus MRSA bacteria

Staphylococcus aureus MRSA bacteria

ቅድሚ ሓደ ሽሕ ዓመት ዓሌታት ኣንግሎ-ሳክሶን ንፈውሲ ዓይኒ ዝተጠቕሙሉ ቀመማት መድሃኒት ኣብዚ ግዜ ብዝዀነ ጸረ ህይወታውያን መድሃኒት ክጠፍእ ዘይክእል ጀርም (MRSA ) ዝቐትል ኰይኑ ከም ዝተረኽበ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ኣብ ሓደ ሽሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ብራና ዝተረኽበ ጽሑፍ ኣብቲ እዋን’ቲ ንረኽስታት ሕማም ዓይኒ ይጠቅም ተባሂሉ ዝስራሕ ብዛዕባ ዝነበረ ፈውስን ኣቃምማኡን ዝነግር ሓበሬታ ኣለዎ። ክኢላታት ብሪጣንያ ድማ ከምቲ ኣብቲ ብራና ዝረኸብዎ ሓበሬታ፡ ሽጉርቲ ቀይሕ፡ ሽጉርቲ ጻዕዳ፡ ሓሞት ከብትን ነቢትን ብምቅማም ኣብቲ ክሳዕ ሕጂ ብቐሊል ኣፋውስ ክጠፍእ ዘይክእል ሱፐር ባግ ወይ (MRSA) ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓያል ጀርም ፈቲኖምዎስ 90% ክቐትሎ ከም ዝኸኣለ ኣረጋጊጾም ክብሉ ጸብጻባት ኣብሪሆም። እቲ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ከተማ ሎንደን ዝተረኽበ ቦልድስ ሊች ቡክ ዝተባህለ ጥንታዊ ናይ ሕክምና መጽሓፍ ሓደ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ኰይኑ፡ እቶም ክኢላታት ዩኒቨርሲቲ ኖቲንግሃም ብመሰረት እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ነቲ ፈውሲ ኣቃሚሞምዎ። ኣብ ልዕሊ’ቲ ስታፊሎኮካስ ኣውረዩስ ተባሂሉ ብሕክናዊ ኣጸዋውዓ ዝፍለጥ ቀታሊ ጀርም ድማ ዛጊት ካብ ዝተሰርሑ መድሃኒታት እቲ ዝበለጸ ኰይኑ ተረኺቡ። እቲ መጽሓፍ ሓደ ሽሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ይኹን ደኣ እምበር፡ እቲ ኣፈዋውሳ ግና ናይ ታሽዓይ ዘመን ወይ ከኣ ኣስታት 1200 ዓመት ዝገበረ ከም ዝዀነ ምንጭታት የረድኡ። ኣብ ሓያሎ ዓሌታት እቲ ሓደገኛ ጀርም ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ድማ ኣዕጋቢ ውጽኢት ተረኺቡዎ ኣሎ። እቲ ፈውሲ ዓይኒ ተባሂሉ በቶም ጥንታውያን ሓካይም ዝተዳለወ ቀመማት ሒደት ጸረ ህይወታዊ ዓቕሚ ኣይሰኣኖን ኢሎም ፈተነ ዘካየዱ ክኢላታት፡ በቲ ውጽኢት ኣዝዮም ከም ዝተገረሙ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈት ዶክተር ፍረያ ሃሪሰን ተረድእ። ሓበሬታ ናይ ምስማዕን ኣፍልጦ ናይ ምውህላልን መሰል ኩልና እኳ እንተዀነ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ጸገም ፈውሲ ረኽሲ ዓይኒ ስለ ዘየለ ካብቲ ጥንታዊ ናይ ኣንግሎሳክሶን ቀመማት ብኢደ-ወነናዊ ምስራሕ ብስነ ምግባር ሕክምና ፍቑድ ኣይኰነን። ንዓይኒ እውን ጉድኣት ከብጽሕ ስለ ዝኽእል ዝዀነ ሰብ ኣብ ናይ ሞያውያን ስራሕ ከይኣቱ እግረ መንገድና ነዘኻኽር።