Severed hand

Severed hand attached to man’s ankle for a month

Severed hand attached to man’s ankle for a month

ሓደ ቻይናዊ ኣብ ስራሕ ብዘጋጠሞ ሓደጋ የማነይቲ ኢዱ ድሕሪ ምቝራጻ፡ ሓካይም ዳግም ከምዘልገብሉ ማዕከን ዜና ስካይ ኒውስ ሓቢሩ። ሺያኦ ወይ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ፡ ኣብ ከተማ ጋንግሻ (ዞባ ሁናን) ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል እዩ ክእለ ጸኒሑ። ፈለማ ሓካይም ‘ከነልግበሉ ኣይንኽእልን ኢና’ ዝብል ቆሪጸ ተስፋ እኳ እንተነበሮም፡ ብግብሪ ግን ኢዱ ክመልስሉ ከምዝኸኣሉ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘነጽር። እቶም ሓካይም ዝተጠቕምሉ ሜላ፡ ፈለማ እታ ዝተቖርጸት ኢድ መታን ዝተቖርጸት ኢዱ ዝተላገበትሉ ቻይናዊ ከይትመውት ወይ ከይትምሽምሽ ኣብ ጸጋመይቲ እግሩ ከምእትስፈ ተገይሩ። ቁስሉ ተሓኪሙ ክሳብ ዝሓዊ ከኣ ኣብቲ እግሩ ምስ ህይወታ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ጸኒሓ። ብድሕሪ’ዚ እታ ቁራጽ ኢድ ብመጥባሕቲ ናብ ቦትኣ ከምእትለግብ ተገብረ። በዚ ከኣ፡ እቲ ወዲ 24 መንእሰይ ዝጠፍአት መሓውሩ ረኺቡ። ንሱ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ “ገና ንእሽቶ እየ ዘለኹ፣ ህይወት ብሓንቲ ኢድ ፍጹም ክሓስቦ ኣይክእልን እየ” ክብል ልቢ ዝበልዕ ቃላት ተዛሪቡ ምንባሩ እቲ ምንጪ ዘኪሩ።