luxury car

Reverse April Fool nets woman luxury car

Reverse April Fool nets woman luxury car

ኒውዚላንዳዊት ሰበይቲ ሓደ ትካል ኣብ መዓልቲ ሓሶት ዘውጸኦ ምልክታ ብምንባብ ከይተጠራጠረት ምላሽ ሂባ። እቲ ትካል መሸጣ መካይን ኣብ ጋዜጣ ሄራልድ “ ሽልማት መዓልቲ ሓሶት” ብዝብል ኣርእስቲ “ቀዲሙ ናብ መደበር መሸጣ መካይን ትካልና ዝበጽሐ፡ መኪናኡ ሒዙ ምስ ዝመጽእን ናይ ዘንበቦ ምልክታ ጋዜጣ ኣብ ኢዱ ምስ ዝማላእን ሓዳስ ቢኤም ዳብሊው ክሽለም” እዩ ዝብል ምልክታ ዘርጊሑ። ትያና ማርሽ ዝተባህለት ሰበይቲ ኣብ ጎደቦታት ከተማ ኦክላንድ ናብ ዝርከብ መደበር መሸጢ ናይቲ ትካል መኪና እናዘወረት ተጓዒዛ፣ ኣብ ኢዳ ከኣ ጋዜጣ ሒዛ ነይራ። ሰብ መዚ ናይቲ ትካል ምላሽ ዝህብ ሰብዶ ይህሉ ይኸውን ብምባልኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ታርጋ “ዘይሃላይ” “NO F00L” ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፈላ 37 ሽሕ ዶላር ዝዋጋኣ ሓዳስ ቢኤም ዳብሊው መኪና ንቲያና ኣረኪቦምዋ። ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ጋዜጣ ዝወጸ ምልክታ ብዙሕ ሰብ ኣንቢብዎ እዩ። መላገጺ መዓልቲ ሓሶት ከም ዝዀነ ብምግማት ግና ብዘይካ እታ ተሸላሚት ዝተቐልቀለ ካልእ ሰብ ኣይነበረን።