Really Story

Really Story | ስቃይ ኤልያስ ዘይፈለጠ ይፍለጦ

Really Story | ስቃይ ኤልያስ ዘይፈለጠ ይፍለጦ

መበል 25ን መወዳእታን ክፋል
ዛንታ “ኤልያስ – እቲ ውጻእ
መዓት” ድሮ ዝተሓትመትላ ዕለት
(ሰንበት ምሸት) ንኤልያስ ክነግሮ
ኢለ ደዊለሉ። ዝተቐበለኒ ሰብ ግን
ንሱ ኣይነበረን። ብኡ ዝኣክል ሰኑይ
ንግሆ ካብ ዓራቱ ክትስእ ኸሎ
ዛንታኡ መዛዘሚ ከምዝተገብረላ
ኣፍልጦ ኣይነበሮን። ኤልያስ፡
ነታ ዛንታኡ ዝተፈጸመትላ ንግሆ
ብምዝካር
“ያኸ እንታይ ትብል ኣለኻ! ኣነ
በስ ምሸት ገብሩ ደዊሉልካ ነይሩ
ምስ በሉኒ ክድውለልካ ፈቲነ። ዎ
ኮነክሽን ኣብዩኒ። ዎ ዳርጋ ኩሉ
ግዜ ክድቅስ ከለኹ ተለፎነይ
ሳይለንት ገይረያ’የ ዝድቅስ።
ሕጂ ንግሆ ሰዓት 8፡20ን ገለ
እትስእ። ዛ ተለፎን ክኸፍታ ኢለ
እንተኣልዓልክዋ 160 ሚስ ኮል
ይጸንሓኒ። እንታይ’ሞ ኽብለካ
ሰንቢደ! ዎ ነቲ ቑጽሪ ክርእዮ
እንተደለኹ ኩሉ ዝተፈላለየ። በስ
ገለ ነገር ከምዘሎ ተረዲኡኒ፡ ግን
ምስቲ ሽዑ ዝተሳእኩ ናይ ጋዜጣ
መን ሓሲብዎ. . .!”
ሰሓቕ ኣስዓበ።
“ደሓርከ ደኣ መን ነገረካ?”
“ጽናሕ እንዶ ከሕክየካ እንድየ.
.! ኣብ ኢደይ ኸላ ገና ነቲ
ሳይለንት ከየጥፋእክዎ ክድወል
ምስረኣኹ፡ ተቐዳዲመ ከፊተያ።
ክፍት ከብላ ‘ኤልያስ’ ዲኻ
ትብለኒ ሓንቲ ጓል ‘እወ ኤልያስ’
እብላ ኸኣ ኣነ። ‘ ‘ኤልያስ – እቲ
ውጻእ መዓት’ እንቋዕ በል እዝጊ
ኣውጽኣካ!’ ምስ በለትኒ፡ ሕጂ
ኣታካ ተረዲኡኒ. .”
ምስ በለ’ውን ክምስ በለ።
እታ ፈለማ ዝረኸበቶ ጐርዞ
እናተዛረበት ካልእ ተለፎናት’ውን
ኣብ ርእሲ ርእሲ ተደራረበ። ንመን
ገዲፉ ምስ መን ክዛረብ ከምዘለዎ
ዝጨነቖ ኤልያስ ድማ ተለፎን
ኣብ ምምላስ ተጸምደ።
“እቲ ዝኸፈአኸ እንታይ ነይሩ
መስለካ፡ ‘ቲ ሓደ ክድውል ከሎ
ካልእ ይድውል፡ ሳልሳይ ይሕወስ፡
ራብዓይ ይሕወስ፡ ሕጂ ንመን
ከምትቕበል ይጠፍኣካ። በስ
ንዕድል ኢለ ሓደ የልዕል እዛረቦ።
ዎ ደሓር ኩሉ’ቲ ዝድውልብስምዒት’ዩ ዝዛረበኒ ነይሩ. .”
“እንታይ ይብሉኻ ነይሮም?”
ኰለፍክዎ።
“መዓት’ዩ! ‘እንቋዕ ናብ’ታ
ማሙቕ ገዛኻ ብህይወት
ተመለስካ’ ዘይብል ኣይነበሮምን።
ኩሎም በስ ምሳይ ይደናገጹ።
ዎ መብዝሕትኦም ‘ሕጂ ኣበይ
ኣለኻ?’ ክንርእየካ ንኽእልዶ? ገለ.
. ይብሉኒ ነይሮም. .”
እቲ ደወል ተለፎናት ክሳብ
ፍርቂ መዓልቲ ብተመሳሳሊ ኣገባብ
ቀጺሉ። ብዛዕባ ናይ’ቲ ደወላት
ብዝሒ ዝሓሰበ ኤልያስ ድማ ነቲ
ኣብ ገዛኦም ምሳኡ ዝነበረ ዓርኩ
ቁጽሪ(ብዝሒ) ናይ’ቲ ተለፎናት
ክሕዘሉ ተማሕጸኖ። ንሱን ዓርኩን
ድማ ክቘጽሩ ወዓሉ።
“ጸሓይ ክትዓርብ ከላ ብግምት
ሓደ 900 ዝኸውን ቈጺርና።
ደሓር‘ዚ ዓርከይ፡ ‘እንተደለኻ ንስኻ
ቁጸር ኣነ ደኺመ’ ኢሉኒ ይኸይድ።
ኣነ ግን ምቑጻር ኣይገደፍክዎን፡
ኣብ ወረቐት እናጸሓፍኩ – ማለት
ከም’ዚ ታሪኽ ኰይኑ ተሰሚዑኒ.
.”
ኣብ ዝቐጸለት ዕለት’ውን ደወል
ተለፎን ኣየቋረጸን – እቲ ብዝሒ
ጥራይ ጐደለ። ትሕዝቶ ናይ’ቲ
ግብረመልሲ ድማ ዝተፈላለየ
ነበረ። ገለ ‘ካብ ዓድኻ ክትወጽእ
ኣይነበረካን’ ዝብል ነቓፊ ኰነ።
ገለ ‘እንቋዕ ጥራይ ከምዚኣ ኢልና
ድምጽኻ ሰማዕና!’ ዝብል ተደናጋጺ
ነበረ። ካብ ገለ’ውን ‘እንታይ ንሕግዘካ ትደሊ?’ ዝብል ደጋፊ
ቃላት ተሰምዐ፡ ወዘተ.።
እዚ ምስኰነ፡ ድሕሪ ሰሙን
ኤልያስ ካብ ኣቑርደት ናብ ኣስመራ
መጸ። ነቲ ኣብ ኣስመራ ምስ መጸ
ዘጋጠሞ እንከልዕሎ፡
“ብገጸይ ዳርጋ ዝፈለጠኒ ሰብ
ኣይረኸብኩን። ኣብ’ቲ ስእሊ
ዓቢ’የ ግዲ መሲለ፡ በስ ዘላለየኒ ሰብ
ኣይነበረን። ሕጂ ድሕሪ ሰሙን
ኣስመራ ምስ መጻኹ፡ ኣብ ሓደ
እንዳ ሊስትሮ ሳእነይ ከውልውል
ኢለ፡ ኮፍ ይብል። ዎ ‘ታ መዓልቲ
ኸኣ ሰኑይ’ያ ነይራ – እብለካ እቲ
ርእይቶታት ናይ ሰብ ወጺኡ
ነይሩ። ሕጂ ሓደ ካብ’ቶም ሊስትሮ
ነቲ ጋዜጣ እናረኣየ ‘ኣታ’ዚ ወዲስ
ኣበይ ይህሉ?’ ገለ ይብል። ኣነ ኸኣ
ምስኡ ኣለኹ። ዎ ኻልኦት ከማን
ምስኡ ይዛራረቡ። ‘ኣይተሓለፍ’ዩ
ሓሊፉ!’ ‘መስኪናይ’ ገለ ገለ ይብሉ።
ካብኡ፡ ኣነ ነታ ጋዜጣ ‘ክርእያ
እስከ’ ይብሎ፡ ነቲ ሒዝዋ ዝነበረ።
ገለ እንተፈለጡኒ ኢለ’የ። ግን በስ
ኣነ ኸማን ብኤልያስ ዝተደነቕኩ
መሲልዎም ስቕ ኢሎም ሂቦምኒ.
.”በቲ ዘጋጠሞ ሽዑ’ውን ሰሓቐ።
“ድሕሪኡኸ? ስቕ ኢልካ
ከይድካ ወይስ ነጊርካዮም?” ሕቶ
ኣቕረብኩሉ።
“ ‘በሉ ኣነ’የ ኤልያስ’ ኢለዮም።
በስ ዳርጋ ስሒቖምኒ! በስ ሓደ
ካብኦም ‘እንታይ ትብል ኣለኻ!
ንስኻ ድኣ ቘልዓ እንዲኻ!’ ኢሉኒ
ቁሩብ ተጠራጢሩ። ድሕሪኡ እሞ
ፍተዉ ጽልኡ ኣነ’የ ምስ በልክዎም፡
ሕጂ እቲ ክጠራጠር ዝጸንሐ ኣታካ
መጺኡ ነዘን ክልተ ኣእዳወይ ቀብ
ኣቢሉ ሒዙኒ። ዎ ደሓር ገማጢሉ
ርእይወን። ከምኡ ምስ ገበረ
ሕጂ ‘ኣታ ንሱ’ዩ! ሓቁ’ዩ!’ ገለ
ኢልዎም። እንታይ ደልዩ እብል
ነይረ፡ ዎ ንሱ ነቲ ናይ መስማር
ውጋእ ኣብ ጣውላ ዝሸንከሩኒ
ክርኢ ኢሉ’ዩ። ዎ ደሓር ከማን
‘ንዑ ርኣየዎ ኢዱ!’ ኢልዎም
ኩሎም ርእዮሞ ነቲ ስንብራት
ናይ ክልተ ኣእዳወይ. . በስ
በዚኣ ድሓን ኰይኖም ኣሚኖም።
‘ኣደይ ክትርእየካ ትደሊ’ያ በጃኻ
ንኺድ ምሳይ ንገዛ’ ገለ ኢሉኒ
ሓደ ካብኦም። ገለኦም ኸኣ ሻሂ
እንተዘየስተናካ ገለ ኢሎምኒ. .”
ነቲ ብሰሓቕ ክስነ ዝጸንሐ ዕላላት
ዝንታ ሰዓቦ።
“ብሓፈሻኡ ክንደይ ዝቑጸር
ተለፎን ተደዊሉካ?” ካብ ዝንታኡ
ምእንቲ ክመልሶ።
“ብግምት ካብ’ታ ናይ ቀዳመይቲ
መዓልቲ እንተወሲደ፡ በስ ኣብተን
ቀዳሞት ኣርባዕተ መዓልቲ ልዕሊ
ክልተ ሽሕ ይኸውን ተደዊሉኒ። ዎ
ኻብኡ ብግምት ሓደ 400 ዝዀና
(መብዝሕትአን ኣደታት) ‘ተጋጊኻ
ኢኻ’ዚ ወደይ፡ መምሃሪ ክዀነካ’ዩ.
. ካብ ገዛ ኣደኻ ወጺኻ ጽቡቕ
ኣይርከብን’ዩ’ ኢለናኒ። ሓደ 300
ዝዀኑ ኸኣ ብመጽሓፍ ይተሓተም
ኢሎምኒ። ልዕሊ ፍርቆም ካብቶም ዝደወሉ ከኣ ‘እንቋዕ ጥራይ ካብቲ
ጨካን ዑመር ምስ ትንፋስካ ወጻኻ
እምበር ዓድኻ መጺኻ ጸገም
የብልካን’ ኢሎምኒ. .”
ነዚ ምስ በለ’ውን ብወኒ
ክዛረብ ከምዘይጸንሐ ኣብ ዝንታ
ተሸመመ።
ዝን ዘበሎ እንታይ ምንባሩ
ክሓቶ ኣፈይ ቅድሚ ምኽፋተይ
ግን ባዕሉ ዘረባ ጀመረለይ።
“ያኸ እዚ ናትና ህዝቢ ሓላል’ዩ.
. በስ ማራ ጥዑም’ዩ። ከም’ዚ
ዝሓልየልካ ሰብ ኣበይ ይርከብ።
እዚ ኹሉ ተለፎን ዝድወለለይ
ካብ ሓልዮትን ካብ ፍቕሪን’ዩ።
እዚ ኹሉ ንስድራይ ሚልዮናት
ለቓሕ ዘሰከምክዎም፡ እዚ ኹሉ
ናይ ጥዕና ጸገም ዝወረደኒ፡ እዚ
ኹሉ ግዜ ዝጠፈኣኒ. . ኩሉ ግዜ
የሳቕየኒ’ዩ። ግን በስ እዚ ኹሉ
ናይ ተለፎን ደወል ሞራልን
መጸናንዒን ኰይንኒ፡ በስ ንኹሎም
ተገዲሶም ዝደወሉለይ፡ ወላ ኸማን
ክድውሉ ዘይጥዓሞም የቐንየለይ
እብሎም”