Really story

Really story | መንግስ – እቲ ደፋር ሲናይ

መንግስ፡, ኣብ እዝኒ ማርቆስ ልግብ ኢሉ, ኣሕሾዂሺኹ።, “ንመን ኢኻ ኣታ፡ ንኣማን?, እንታይ ከይገብር ፈሪሕካ?”, ነቲ ካብኣቶም ፍንትት ብምባል, ምስ ሓደ በዓል ዕማ ዝዛረብ, ዝነበረ ኣማን እናጠመተ, ብቐስታ መለሰሉ። በረኸት፡, መንግስን ማርቆስን ብዛዕባ, ምንታይ ኣልዒሎም ይዘራረቡን, ይመላለሱን ምንባሮም ቆብ, ኣበሎ። ክንዲ ምዝራብ ግን, ሓንሳብ ናብቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ, ሓንሳብ ድማ ናብቶም ፍንትት, ኢሎም ዝነበሩ ኣማንን ኣድምን, ኣድሃበ።, “ስማዕ እንዶ፡ እንታይ ኣለዎ’ዩ, ካባና ተፈልዩ ክንድዚ ዝዛረብ, ዘሎ? ገለ እንተዘይህልዎ ከምኡ, ምገበረ ኢልካ ትሓስብ?” ነተን, ትኩራት ኣዕይንቱ ናብ ኣማንን, ኣድምን ተኺልወን ነይሩ። ነእዛኑ, እውን ኣጸቢቑ ኩር ኣቢልወን, ነበረ። ኣዕይንቱ ይኹና፡ እተን, ኣጸቢቑ ኩር ዘበለን ኣእዛኑ, ምልክት ስለዘይረኸባ ድማ’ዩ፡, ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ቅርብ, ኢሉ ንዘዕልሎ ማርቆስ ደጊሙ, ዝሓተቶ።, “ሱዳን – ካብ ከሰላ ጀሚርካ, ክሳብ ካርቱም፡ ኩሉ ይፈልጦ’ዩ, ምሽ ኢልካኒ ክንብገስ ከለና!”, ምኽንያት ዝመሰሎ ነጊርዎ።, “ስለዚ?” መንግስ፡ ናብ ኣማንን, ኣድምን ምቁማት ኣይገደፈን።, ኣድም ኣብ ጥቓኦም ናብ, ዝነበረት ኣጉዶ ኣትዩስ ክወጽእ, ከሎ ይዕዘብ ብምንባሩ’ዩ ሓጺር, መቐጸልታ ሂብዎ።, “ዝፈልጦም ሰባት’ዮም, ዝዀኑ፡ ወይ ማይ ኣስትዩና, ወይ ድማ ኣሕድሩና ይብሎም, ይህሉ!” ኣድም ካብታ ኣጉዶ, ክወጽእ ከሎ ቴለፎን ዓሚኹ, ነበረ። ኣብ ቅድሚ ኣማን, ቅርብ ኢሉ ክጠዋውቓ ምስ, ጀመረ’ዮም ድማ ርእዮሞ። እዚ, ከይኣክል፡ ኣድም ነታ ቴለፎን, እናጠዋወቐ “ያ ኣማን ወላሂ, ሕጂ ጽቡቕ ገይርካ!” ኢሉ, ክዛረብ ሰምዕዎ።, “ሓቁ ኣሎ መንግስ! እዚ, ወዲ እንድዕሉ! መንግስ ጽቡቕ, ኣለኻ…” ኣፉ ከይከፈተ ክዕዘብ, ዝጸንሐ በረኸት ገምጋሙ ሂቡ።, “ማርቆስ፡ በረኸት፡…. ኣማን, ይሸጠና’ዩ ዘሎ! ንኺድ ንህደም፡, ንኺድ ነብስና ነውጽእ!” ኣብ, መንጎኦም ኰይኑ ሓንሳብ ናብ, እዝኒ ማርቆስ ሓንሳብ ናብ, እዝኒ በረኸት እናቐረበ ብቐስታ, ተዛሪብዎም።, መንግስ፡ ማርቆስ፡ በረኸትን, ኣማንን ናይ ዓመታት, ዕርክነትን ፍልጠትን ዝነበሮም፡, ዕባይ ተሰነይ’ዮም። ብሕልፊ, ዕርክነት መንግስን ማርቆስን, እምብዛ ጥቡቕ ነበረ። ኣብ’ቲ, ፈለማ፡ መንግስ ካብ’ታ, ዝተወልደላ ዓዱ – ምለዛናይ፡, ስድራኡ ክሕግዝ ብምባል ኣብ, ተሰነይ ናብ ዝነበረ ሓወቦኡ, ምስኣበለ፡ ንሻውላት ተሰነይ, ከይጋየሾ ዝሓገዞ ማርቆስ’ዩ።, በረኸትን እቲ ጐረቤት እንዳ, ሓወቦኡ ዝዀነ ኣማንን እውን, መንግስ ልምዲ ተሰነይ ከጥሪን, ንመንብሮ’ቲ ኸተማ ክፈትዎን, ተራ ነበሮም። በቲ ግዜ’ቲ፡, መንግስ 13 ዓመታት ኣይደፈነን, ዝነበረ። እቶም ምስኡ ዝውዕሉን, ንኹሉ ንጥፈታት ተሰነይ, ከላልይዎ ዘይደኽሙን ማርቆስ፡, ኣማንን በረኸትን ድማ ካብኡስ, ብኣዋርሕ’ዮም ዝንእሱ ዝነበሩ።, እምበኣር እዞም ኣርባዕተ, መተዓብይቲ ብዙሕ ሕሉፍ, ምትእስሳር ነበሮም። መንግስ፡, ካብ ወለዱን ሸውዓተ ኣሕዋቱን, ኣሓቱን ተፈልዩ ካብ ምለዛናይ, ናብ ተሰነይ ኣብ ዝኸደሉ ፋልማይ, እዋን፡ ሓወቦኡ ‘ገና ቈልዓ ኢኻ’ሞ, ትምህርትኻ ቀጽል፡ ስራሕ ቀስ, ኢልካ ተርክበሉ!’ ብምባል ናብ, ምለዛናይ ክመልሶ ኸሎ፡ ምጽንናዕ, ናይ’ቶም ሽዑ ዝተላለዮም እኒ, ማርቆስ’ዩ ንቑጠዐኡ ዘህደአ።, ናብ ምለዛናይ ተመሊሱ፡ ዋላ’ኳ, ንምኽሪ ሓወቦኡ ከተግብር, እንተሃቀነ፡ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ, ዘቋረጾ ኣካዳሚስ ኣይማእመኦን።, ሓሳቡን ቀልቡን፡ ተሰነይን እቶም, ኣብኡ ዝተላለዮም መሳትኡን, ስለዝዀኖ ድማ ኣብ ትምህርቲ, ብኣካል ጥራይ ነበረ። በዚ, ዝኣክል ንራብዓይ ክፍሊ ዳግማይ, ጠንጠኖ፡ ጋሕጋሕ ተንሲኡ, ድማ ናብ ተሰነይ እትወስዶ, መኪና ኣቋመተ። መንግስ ነዚ, እንክገብር፡ ኣእምሮኡ ዝተሰከሞ, ሓደ ጥሙሕ ነበሮ – ኣብ, ተሰነይ ክሰርሕ’ሞ ስድራኡ, ክሕግዝ። ‘ኣብ ተሰነይ ስራሕ, ይርከብ’ዩ’፡ ‘ገንዘብ ይርከብ’ዩ!’, እትብል ዘረባ ካብ ዝሰምዕ ነዊሕ, ነይርዎ።, “ሕጂስ ኣይመልሰካን’የ! ከም, ድላይካ ኣብዚ ኰይንካ ስራሕ!”, ክብል’ዩ መሊሱሉ ሓወቦኡ -, ነቲ ኣብ ልዳት ተላሒጉ እንታይ, ከምዝበሃል ክሰምዕ ድንን ኢሉ, ዝነበረ መንግስ። መንግስ ቅንዕ, ኢሉ ክምስ በለ። በዚኣ ድላዩ, ረኸበ’ሞ፡ ናብ እኒ ማርቆስ, ጐየየ። ኣበሰሮም ድማ። ማርቆስ፡, ኣማንን በረኸትን ንመንግስን, ፈተዉዎን ኣተባብዕዎን።, ኣእዳዎም ኣመሳቒሎም እውን, ንጐደናታት ከተማ ተሰነይ, ከዛውሩዎ ምድሪ ይዓርቦም, ነበረ።, “ሕጂ መንግስ እንታይ ኢኻ, ክትሰርሕ?” ካብኣቶም ውዕይ, ዝበለ ኣማን ሓቲትዎ።, “ዝሰራሕናዮ ክሰርሕ’ዩ!, ዝሰራሕናዮ ይሰርሕ! ኢሂ, መንግስ” ማርቆስ’ዩ ርእይቶኡ, ዝሃበ።, በረኸት ካብ ናይ ማርቆስ, ዝፍለ ሓሳብ ከምዘይብሉ ክነግር፡, መልሲ መንግስ ክሰምዕ ቀው, ኢሉ ጠመቶ።, “እንታይ መስለኩም፡, ሓወቦይ ካሮሳ ኣላቶ፡ ትፈልጡ, እንዲኹም! ካሮሳ ከላምደካ’የ፡, ምሳይ ክትሰርሕ ኢኻ ኢሉኒ, ኣሎ!” ስራሕ ተወጢንሉ, ምንባሩ ሓበሮም።, “ጽቡቕ!” በለ፡ እቲ ቀይሕ, ማርቆስ። በረኸት እውን ኣብ, ሓሳብ ማርቆስ ተሰማምዐ።, “ግን ኣነስ ኣይትደልን ምበልኩ፡, ካሮሳ ብዙሕ ‘መቃጠቢ’ የብላን!, ኣነ ብዙሕ መቃጠቢ ዘለዎ, ስራሕ ከርእየካ ይኽእል’የ!”, ኣማን – እቲ ሽድሽተ ጻብዕቱ፡, ዝተፈልየ ዕድመ ኣቕረበሉ።, “ኖኖ ጸገም የለን፡ ምስ, ሓወቦይ ክሰርሕ’የ፡ ድሓር, እንታይ ከምዝሓይሽ፡ ቀስ ኢለ, እርእዮ!” መንግስ ንሰለስተኦም, ብተራ እናጠመተ መሊስሎም።, ከምዚ ኢሉ መንግስ ኣብ, ተሰነይ ስራሕ ጀመረ። ስራሕ, ካሮሳ ድማ መለኾ። ገለ, ዓመታት ክሳብ ዝሓልፍ እውን, ኣይተፈልዮን። ድሓር ግን, ለውጢ ደለየ’ሞ ምስካምን, ምሻጥን ኣእካል ኣብ ዘጠቓልል, ካልእ ዕዮ ወፈረ። ዝሓሸ እቶት, ክረክብ ስለዝጀመረ ድማ፡, ዝበዝሐ ዓመታት ኣብኡ ነበረ።, እቶም ሰለስተ ኣዕሩኽቱ ብሕልፊ, ማርቆስ እውን ካብ ከባቢኡ, ኣይርሓቐን። ካብኣቶም ዝተፈልየ, ኣካይዳ ዝነበሮ ኣማን’ዩ። ኣበይ, ከምዝውዕልን ኣበይ ከምዝሓድርን, ኣጸቢቖም ኣይፈልጥዎን, ነይሮም።, መንግስ ምስ መበል 23 ዙርያ, ተዓሊሙ፡ ኣብ መዓስከር ሳዋ ኣብ, ስታፍ ሓለዋን ጸጥታን ተመዲቡ፡, ንዓመታት ምስ ኣገልገለ፡ ንዕረፍቲ, ናብ ተሰነይ መጺኡ፡ ነቲ ዝርሓቖ, ስራሕ ክምለሶ ምስበለ እምበኣር፡, ማርቆስን በረኸትን እምበር, ኣማንሲ ኣብ ተሰነይ ኣይጸንሖን።, ብዛዕባኡ ኣጣይቑ መልሲ ስኢኑ።, ድሕሪ እዋን ግን ‘ሱዳን ኣሎ!’, ዝብል ጽንጽንታ ሰምዐ። ኣዋርሕ, ብዝኸደ ግን ኣማን ኣብ ተሰነይ, ተራእየ። መንግስ፡ ማርቆስን, በረኸትን ድማ ረኸብዎ። ኣማን፡, ሓድሽ ኩዳር ኣብ ዝበሃል ከባቢ, ኣብ ዝተደኰነት ቤት-ሻሂ፡ ሻሂ, ጋቢዝዎም።, ***, ካብዛ ዕለተ ናይ ሻሂ ግብጃ፡, ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እቶም, ኣርባዕተ ኣዕሩኽ፡ ኣብ ጉልሳ, ምስተራእዩ’ዩ እምበኣር፡ ሓድሽን, ዘማትእን ክስተት ዘጋጠመ።, “እንታይ ማለት’ዩ ምሻጥ?, ኣማንሲ ንዓና ክሸጠና! እንታይ, ትብል ኣለኻ?” በረኸት, ብኣግርሞት ንመንግስ ሓተቶ።, “ትማሊ ኣብ’ታ እንዳ ሻሂ, ዝበለና ኣይትዝክሮን ዲኻ?, ባዕለይ ኣብ ዝሓሸ ቦታ, ከብጽሓኩም’የ፡ በቃ ሎሚ, ምሸት ጥራይ ተበገሱ!” ክብለና, ኣይትዝክሮን። መንግስ፡ ብዛዕባ, ንግዲ-ሰብ ዝሓሸ ኣፍልጦ ነበሮ።, “ንኺድ ጥራይ ንህደም፡, ንበገስ! ንድሕሪት ኢና ክንጐዪ?”, መንግስ ኣንቂዱ’ዩ።, “ንድሕሪት ይሓይሽ? በዚ የማን, ገጽና ዘይንጐዪ፡ ንድሕሪትሲ, ቃልዕ ኣይኰነናን?” ማርቆስ, ካልእ ሓሳብ ኣምጸአ።, “ማርቆስ ንዝዀነ ይኹን, ንኺድ ጥራ….!” መንግስ, ዘረባኡ ከይፈጸመ ሰለስተ ዝዓጠቑ, ወተሃደራት ዝሓዘት ፒክኣፕ, እናበረረት ኣብ ቅድመኦም, ቆመት። እቶም ወተሃደራት, ድማ ዝል ዝል ኢሎም ወሪዶም፡, ብረቶም እናወጣወጡ ለቀብለቀብ ኣበሉዎም።