Escobar

Popeye, the hit man of Pablo Escobar will be released

Popeye, the hit man of Pablo Escobar will be released

ንገንዘብ ክብል 300 ሰባት
ድሕሪ ምቕንጻሉ ን30 ዓመት
ክእሰር ተፈሪዱ ዝጸንሐ ጆን
ጀይሮ ቫላስኲዝ ዝተባህለ ዕሉል
ኮሎምቢያዊ ገበነኛ መቕጻዕቱ
ከይዛዘመ ካብ ቤት-ማሕቡስ
ከምዝወጸ ተገሊጹ፣
ብመሰረት ቢ.ቢ.ሲ፡ እቲ ‘ፖፐየ’
ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ
ወዲ 52 ዓመት ዕሉል ገበነኛ
ብዝተፈላለዩ ጉጅለታትን ዉልቀሰባትን እናተዓስበ’ዩ ነቲ ቅትለት
በብእዋኑ ፈጺምዎ፣ ንሱ፡ ን30
ዓመት ክእሰር ቅድሚ ምፍራዱ፡
ካብ 1980ታት ክሳብ 1990ታት
ኣብ ዝነበረ እዋን ብድምር ን300
ሰባት ከምዝቐንጸለን ኣብ ቅትለት
ካልኦት 3 ሽሕ ሰባት ድማ ኢዱ
ከምዝሓወሰን’ዩ ተናዚዙ ኔሩ፣
ኣብ ማሕቡስ 22 ዓመት ድሕሪ
ምግባሩ ብኣመኩሮ ዝሓለፈሰሙን ብኣማኢት ኣባላት ጸጥታ
ተሰንዩ ካብ ቤት-ማሕቡስ ዝወጸ
ፖፐየ፡ ‘ካብ ገበኑ ተኣሪሙ’ ኣብ
ትሕቲ ክትትል ፖሊስ ስሩዕ
ህይወት ክመርሕ ክጅምር እዩ፣
ጸብጻብ ቢ.ቢ.ሲ ከምዝሓበሮ፡
ምልቃቕ ፖፐየ ካብ ማሕቡስ
ንህዝቢ ኮሎምቢያ ናብ ክልተ
ኣረኣእያ ገማሚዕዎ ኣሎ፣
ዝበዝሑ ኮሎምቢያዉያን፡ ፖፐየ
ህይወት ኣማኢት ሰባት ቀዚፉ
ከብቅዕ 30 ዓመት ከይተዳጎነ
ካብ ማሕቡስ ምውጻኡ “ኣብ
ልዕሊ ፍትሒ ኣሽካዕላል’ዩ”
ብምባል ተቓውሞኦም ክገልጹ
እንከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ
ድማ “ፖፐየ ዝወሰዶ መጠን
መቕጻዕቲ ካብ ገበኑ ንኽእረም
እኹል’ዩ” ብምባል ነቲ ዝተወስደ
ናይ ምልቃቑ ስጉምቲ ደጊፎሞ
ኣለዉ፣