Sleeping Airline

Pinterest Sleeping Airline

Pinterest Sleeping Airline

ሓንቲ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ጀት
ናይ ብሪጣንያ፡ ኣብ በረራ እንከላ ክልቲኦም
መራሕታ’ኳ ተታኺሶም እንተደቀሱ፡
ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከምዘይወረዳ ያሁ
ኒውስ ሓቢሩ።
ድሕሪ’ቲ ፍጻመ እቶም ፓይሎታት
ንሲቪል ኣቭየሽን ብሪጣንያ ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ለይቲ
ሓሙሽተ ሰዓታት ጥራይ ስለዝደቀሱ፡
ፍጹም ክታኸሱ ከምዝኸኣሉ ገሊጾም
ኣለዉ።
ይኹን’ምበር፡ ክልቲኦም እናተባራረዩ
ክድቅሱ ከምዘለዎም እናተፈልጠ፡
ንምንታይ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክልተ
ለይቲ ሒደት ሰዓታት ጥራይ ከምዝደቀሱ
ክርድኦም ከምዘይከኣለ እዮም ሰብ መዚ
ሲቪል ኣቭየሽን ዝገልጹ።
እታ A330 ዝዓይነታ ናይ ህዝቢ
መመላለሲት ጀት፡ ካበይ ናበይ ትኸይድ
ምንባራን ናይ ኣየናይ መንገዲ ኣየር ዋንነት
ምዃናን በዓል መዚ ሲቪል ኣቭየሽን
ብሪጣንያ ካብ ምንጋር ተቖጢቡ ኣሎ።
እታ ነፋሪት ብኣውቶማቲክ ፓይሎት
እናተመርሐት’ያ ክሳብ እቶም ዝተታኸሱ
ፖይሎታት ዝበራበሩ በረራኣ ቀጺላ።
ብመሰረት ሓበሬታ ናይቲ ሲቪል
ኣቭየሽን ግን፡ እቶም መራሕቲ ነፋሪት፡
ሓዲኦም እናዕረፈ ሓዲኦም ድማ ነቲ
ኣውቶማቲክ ፓይሎት ክከታተል እዩ
ዝግብኦ።