Phlebotomist Brian

Phlebotomist Brian T. Stewart was sentenced to life

Phlebotomist Brian T. Stewart was sentenced to life

ብርየን ጃክሰን ካብ ዝውለድ ገና ዓመት ከይመልአ እንከሎ’ዩ ግዳይ ኤች. ቫይረስ ኮይኑ። ኣብ መበል 11 ወርሑ ወላዲኡ ቀለብ ቈልዓ ንኸይከፍል ኢሉ በቲ ቫይረስ ኮነ ኢሉ ለቢዱዎ። እንተኾነ ሎሚ ወዲ 22 ዓመት ጎበዝ ኮይኑ ዘሎ ጃክሰን፡ ነቲ ኣብ ቤት-ማሕቡስ ዝርከብ ኣቦኡ “ይቕረ” ብምባል በደሉ ሰሪዙሉ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ‘ዘ ደይሊ መይል’፡ ጃክሰን ኣብ 1992 ብሰዓል ተሰኒፉ ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ’ዩ እቲ ከም ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ወላዲኡ ብኤች. ብዝተበከለ መርፍእ ጌሩ ዝወግኦ። ብኡ ንብኡ ክመተሉ’ሞ ንወላዲቱ ወርሓዊ ቀለብ ቈልዓ ካብ ምኽፋል ክናገፍ ድማ’ዩ ተጸብዩ ኔሩ። ኮይኑ ከኣ ህጻን ጃክሰን ኣብ መበል ሓሙሻይ ዓመቱ ብኤይድስ ከምዝተጠቕዐ ብሓካይም ምስተፈልጠ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ማለት ኣብ ሻዱሻይ ዓመቱ ክመዉት ምዃኑ ንወላዲቱ ተነጊሩዋ። ክሳብ ዝመዉት ተባሂሉ ግን መጻንሒ መድሃኒታት ተኣዚዝሉ። መዓልታዊ ድማ 23 ከኒናታት፡ ሰለስተ መራፍእንክወስድ ጀሚሩ። ወላ’ኳ እቲ መድሃኒታት ንናይ ምስማዕ ተኽእሎኡ ብ70% ከጉድሎ እንተኸኣለ፡ ዕምሩ ግን ኪንዮ ዓመት ክትቅጽል ክኢላ። ሎሚዶ ጽባሕ ይመዉት ይበሃል ከምዘይነበረ ብህይወት ምንባር ዓመታት ኣቑጺሩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገለ እዋን እቲ ቫይረስ ካብ ኣካላቱ ክጠፍእ ጀሚሩ። ብድሕሪ’ዚ መዓልታዊ ሓንቲ ከኒና ጥራይ ክውሕጥ መዲቡ። “ወላዲየይ ንሞት ከምዝፈረደኒ ድሒሩ ምስተረደኣኒ፡ ነብሰይ ከጥፍእ ብዙሕ ፈተነታት’የ ኣካዪደ። ኮይኑ ግን ፍቓድ ፈጣሪ ኮይኑ ክመዉት ኣይከኣልኩን። ሎሚ ካብቲ ቫይረስ ዳርጋ ተገላጊለ’የ። ስለዚ ከምቲ ንዓይ ብፈጣሪ ምሕረት ዝተኣዘዘለይ፡ ኣነ’ውን ንወላዲየይ “ይቕረ” ኢለ በደሉ ክሓድገሉ ኣለኒ።” ይብል ጃክሰን ምስ ከይ. ማዕከን ዜና ኣብ ዘካየዶ ዕላል። በዚ ከኣ እቲ ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ ዝጸንሐ ወላዲኡ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናጻ ክልቀቕ ከምዝኽእል ክኢላታት ሕጊ የረድኡ። ኣይ. ኣይ. ፒ.  ቪ ቪ ቫይረስ ኤል.  ኣር. ዝተባህለ