Paris Jackson's

Paris Jackson’s Identity Crisis Stems From Michael Jackson’s

Paris Jackson’s Identity Crisis Stems From Michael Jackson’s

ጓሉ ነቲ ኣብ ቅዲ ፖፕ ንጉስ ደረፍቲን ተላሃይቲን ዝነበረ ኣመሪካዊ ማይክል ጃክሰን
ዘይዕዉት ነብሰ-ቅትለት ከምዘካየደት ተሓቢሩ።
እታ ፓሪስ ዝተባህለት ጓል 15 ዓመት ጎርዞ ድሕሪ’ቲ ህይወታ ንምጥፋእ ዘካየደቶ
ፍሹል ፈተነ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ተዓቚባ ኣድላዪ ሕክምናዊ
ክንክን ይግበረላ ምህላዉ ‘ዘ ሳን ኦን ሳንደይ’ ዝተባህለት ጋዜጣ ኣቃሊዓ። እታ ጋዜጣ፡
ፓሪስ ነብሳ ንምጥፋእ ዝተጠቕመትሉ ኣገባብ’ኳ እንተዘይዘርዘረት፡ ነቲ ሰይጣናዊ ተግባር
ክትፍጽም ዝደፋፋኣ ቀንዲ ረቛሒ ግን ናይ መንነት ቅልውላው ምዃኑ ከይጠቐሰት
ኣይሓለፈትን።
ብመሰረት’ታ ጋዜጣ፡ ፓሪስ ኣቦ ነቲ ፕሪንስ ዝተባህለ ወዲ 16 ዓመት ዓቢ ሓዋ ንዓኣ
ኣቦኣ ከምዘይኮነ ክትርዳእ ምስ ጀመረት ክቱር ጭንቀት ከተማዕብል ግዜ ኣይወሰደላን።
ፓሪስ በቲ ካብ ገለ ወገናት ክትሰምዖ ዝጸንሐት ጽንጽንታ፡ ማይክል ጃክሰን ነቲ ዓቢ
ሓዋ ደኣምበር ንዓኣ ኣቦኣ ከምዘይኮነ ኣሚና’ያ ብዉሽጣ ክትሕመስ ጀሚራ። ኣብ
መወዳእታ ድማ ናብ ፈተነ ነብሰ-ቅትለት ኣምሪሓ። እንተኾነ ስድራ-ቤታ ነዚ ብትሪ
ይቃወምዎ። ሰለስቲኦም ማለት ፓሪስ፡ ብላንኬትን ፕሪንስን ፍረ ዘርኢ ማይክል ጃክሰን
ምዃኖም ድማ ይምጉቱ። ፕሪንስ’ውን ድሒሪ’ቲ ዘካየደቶ ፈተነ ነብሰ-ቅትለት፡ እንተስ
ተማዒዳ ወይ’ውን ዉሽጣዊ ሽግራ ክትዓብጥ ደልያ ኮይና፡ “ፕሪንስ በቦን በደን ሓወይ
ምዃኑ’የ ዝኣምን” ክትብል ሓጺር ቃል ሂባ።
ካልኦት ጋዜጣታት ከምዝሓበርኦ እንተኾይኑ፡ ፓሪስ ነብሳ ንምጥፋእ 20 ‘ሞትሪን’
ዝዓይነቱ ሓደገኛ ከኒና’ያ ውሒጣ። በዚ ምስላጥ ምስ ኣበያ ድማ ብሕርቃን ንጉንቦ
ኢዳ ብኻራ ጨንዲሓቶ።
ብክቱር ጭንቀት ዝሳቐ ዝነበረ ማይክል ጃክሰን ኣብ መበል 50 ዓመቱ ድሕሪ
ምማቱ፡ ሰለስቲኦም ደቁ ካብ ኣደታቶም ተነጺሎም ብመጉዚትነት ይነብሩ ምህላዎም’ዩ
ዝንገረሎም።