twins

Parents of conjoined twins Owen and Emmett Ezell

Parents of conjoined twins Owen and Emmett Ezell

ኣብ ሆስፒታል ዳላስ ተላጊቦም
ዝተወልዱ ማናቱ ኣወዳት፡ ንትሽዓተ
ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብቲ ሆስፒታል
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሕክምናዊ መጥባሕቲ
ተፈላልዮም ከምእተፋነዉ ኤፍ.ዲ.ኤል.
ሪፖርተር ዝተባህለት ጋዜጣ ሓቢራ።
ዳላስ፡ ተላጊቦም ዝተወልዱ
ዕሸላት ተፈላልዮም
ኦዊን ኤዘልን
ኤመት ኤዘልን
ኣብ ከብዶም
ተላጊቦም፡ ናይ
ሓባር ጸላም
ከብድን መዓናጡን
ሒዞም እዮም
ተወሊዶም። ኣብቲ
ሆስፒታል ድሕሪ
ዝ ተ ገ ብ ረ ሎ ም
መጥባሕቲ ከኣ
ክፈላለዩ ክኢሎም
ኣለዉ። ክልቲኦም
እዞም ማናቱ
ኣብ ከብዶም
ብዝተላገበ ቱቦ
ኣቢሎም እዮም
ዝምገቡ ዘለዉ።
እቶም ማናቱ፡ ቅድሚ ናብ ገዝኦም
ምኻዶም፡ ሓደ ወርሒ ኣብ ተሃድሶ
ሕሙማት ከሕልፉ እዮም። ሓኪሞም፡
ኩነታት ናይቶም ህጻናት ኣዝዩ ዘተባብዕ
ምዃኑ ብምግላጽ፡ ክልቲኦም ነነብሶም
ክኢሎም ክዓብዩ ልዑል ተስፋ ከምዘለዎ
ገሊጹ ኣሎ።